skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 1.927  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive user interfaces

Vertegaal, Roel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2003, Vol.46(3), pp.31-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than a mouse

Savage, Neil

Communications of the ACM, 01 November 2013, Vol.56(11), pp.15-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2524713.2524719

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming languages are the most powerful, and least usable and learnable user interfaces.(Blog @ CACM / The Difficulty of Teaching Programming Language, and the Benefits of Hands-on Learning)

Guzdial, Mark

Communications of the ACM, July, 2014, Vol.57(7), p.10(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soylent: a word processor with a crowd inside

Bernstein, Michael ; Little, Greg ; Miller, Robert ; Hartmann, Björn ; Ackerman, Mark ; Karger, David ; Crowell, David ; Panovich, Katrina

Communications of the ACM, 23 July 2015, Vol.58(8), pp.85-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2791285

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptual bandwith

Reeves, Byron ; Nass, Clifford

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2000, Vol.43(3), pp.65-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noncommand user interfaces

Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.83-99 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153582

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging display technologies for organic user interfaces

Co, Elise ; Pashenkov, Nikita

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.45-47 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349036

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic user interfaces: designing computers in any way, shape, or form

Holman, David ; Vertegaal, Roel

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.48-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affordances, motivation, and the design of user interfaces

Karat, John ; Karat, Clare-Marie ; Ukelson, Jacob

Communications of the ACM, 01 August 2000, Vol.43(8), pp.49-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/345124.345141

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
30
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embodied user interfaces for <italic>really</italic> direct manipulation

Fishkin, Kenneth ; Gujar, Anuj ; Harrison, Beverly ; Moran, Thomas ; Want, Roy

Communications of the ACM, 01 September 2000, Vol.43(9), pp.74-80 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/348941.348998

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive intent modeling: information discovery beyond search

Ruotsalo, Tuukka ; Jacucci, Giulio ; Myllymäki, Petri ; Kaski, Samuel

Communications of the ACM, 01 January 2015, Vol.58(1), pp.86-92 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2656334

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models of attention in computing and communication: from principles to applications

Horvitz, Eric ; Kadie, Carl ; Paek, Tim ; Hovel, David

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.52-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636798

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
33
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What's in the eyes for attentive input

Zhai, Shumin

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2003, Vol.46(3), pp.34-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: 10.1145/636772.636795

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
34
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional dialogue design applied to modern user interfaces

Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 October 1990, Vol.33(10), pp.109-118 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/84537.84559

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
35
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viewpoint: Against User Interface Copyright

Stallman, Richard ; Garfinkel, Simson

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 1990, Vol.33(11), p.15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
36
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The eyes have it

Goth, Gregory

Communications of the ACM, 01 December 2010, Vol.53(12), pp.13-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1859204.1859211

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
37
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-WIMP user interfaces

van Dam, Andries

Communications of the ACM, 01 February 1997, Vol.40(2), pp.63-67 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/253671.253708

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
38
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The case against user interface consistency

Grudin, Jonathan

Communications of the ACM, 01 October 1989, Vol.32(10), pp.1164-1173 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/67933.67934

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
39
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why is accessibility so hard?

Cerf, Vinton

Communications of the ACM, 01 November 2012, Vol.55(11), pp.7-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2366316.2366341

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
40
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overcoming current growth limits in UI development

Morse, Alan ; Reynolds, George

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153579

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 1.927  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (32)
 2. 1975đến1985  (125)
 3. 1986đến1996  (620)
 4. 1997đến2008  (734)
 5. Sau 2008  (416)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1.926)
 2. Báo cáo kỹ thuật  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Crawford, Diane
 2. Press, Larry
 3. Press, L
 4. Denning, Peter
 5. Samuelson, Pamela

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...