skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 21 của 21  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Tác giả/ người sáng tác: Lauvergne, J-J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LA DÉTERMINATION DU SEXE CHROMOSOMIQUE DANS L'ÉTUDE DE L'INTERSEXUALITÉ ASSOCIÉE A L'ABSENCE DE CORNES CHEZ LA CHÈVRE D'ORIGINE ALPINE

Hulot, Françoise ; Basrur, Parvathi-K; Revues Inra, Import (Editor)

Annales de génétique et de sélection animale, 1969, Vol.1(4), pp.383-390 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 21 của 21  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (5)
 2. 1970đến1970  (3)
 3. 1971đến1971  (2)
 4. 1972đến1973  (9)
 5. Sau 1973  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lauvergne, J J
 2. Revues Inra, Import
 3. J.-J. Lauvergne
 4. Lauvergne, J.-J
 5. Mérat, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...