skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

16 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Navarre, David xóa Ngôn ngữ: English xóa
Gợi ý tìm kiếm:
 • Hãy kiểm tra lại câu hỏi truy vấn có các ký tự chính xác.
 • Hãy thử các từ khóa khác.
 • Hãy thử những từ khóa có tính mở rộng hơn, chung hơn.
 • Hãy thử với ít từ khóa hơn.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options

16 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2007  (4)
 4. 2008đến2011  (5)
 5. Sau 2011  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (13)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...