skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 22 của 22  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang Fei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电梯困人事件的检测方法和系统
Detecting method and system for lift passenger trapping event

LI Wenhai ; Jiang Rongdian ; Huang Guosu ; Guo Yaping ; LI Liang ; Zhuang Xuqiang ; Zhang Fei ; Chen Yanming

Toàn văn sẵn có

22
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

机器人乘梯方法、装置、计算机设备和可读存储介质
Robot elevator taking method and device, computer equipment and readable storage medium

Yuan Baotai ; LI Liang ; Zhang Yongsheng ; Zhang Fei ; Guo Yaping

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 22 của 22  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang Fei
  2. LI Liang
  3. Zhong Zhaofeng
  4. Guo Weiwen
  5. Zhuang Xuqiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...