skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 57  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

해제 이미지 상에서의 제스처 수행에 의한 장치 해제
UNLOCKING A DEVICE BY PERFORMING GESTURES ON AN UNLOCK IMAGE

Chaudhri Imran ; Ording Bas ; Anzures Freddy A ; Van Os Marcel ; Lemay Stephen O ; Forstall Scott ; Christie Greg

Toàn văn sẵn có

22
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

문서의 지능형 제시
INTELLIGENT PRESENTATION OF DOCUMENTS

Karunamuni Chanaka G ; Van Os Marcel ; Herz Scott ; Block Eliza ; Steele Glen W ; Ferry Ken ; Laurens Peter

Toàn văn sẵn có

23
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR EDITING ON A MULTIFUNCTION DEVICE WITH A TOUCH SCREEN DISPLAY

Ording Bas ; Kocienda Kenneth L ; Moore Bradford Allen ; Anzures Freddy Allen ; Van Os Marcel ; Williamson Richard ; Forstall Scott ; Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

24
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MOVING A CURRENT POSITION IN CONTENT AT A VARIABLE SCRUBBING RATE

Chaudhri Imran ; Newman Lucas C ; Van Os Marcel ; Matas Michael ; Cranfill Elizabeth Caroline Furches ; Pisula Charles J ; Ganatra Nitin K

Toàn văn sẵn có

25
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MOVING A CURRENT POSITION IN CONTENT AT A VARIABLE SCRUBBING RATE

Chaudhri Imran ; Newman Lucas C ; Van Os Marcel ; Matas Michael ; Cranfill Elizabeth Caroline Furches ; Pisula Charles J ; Ganatra Nitin K

Toàn văn sẵn có

26
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MOVING A CURRENT POSITION IN CONTENT AT A VARIABLE SCRUBBING RATE

Chaudhri Imran ; Newman Lucas C ; Van Os Marcel ; Matas Michael ; Cranfill Elizabeth Caroline Furches ; Pisula Charles J ; Ganatra Nitin K

Toàn văn sẵn có

27
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR EDITING ON A MULTIFUNCTION DEVICE WITH A TOUCH SCREEN DISPLAY

Ording Bas ; Kocienda Kenneth L ; Moore Bradford Allen ; Anzures Freddy Allen ; Van Os Marcel ; Williamson Richard ; Forstall Scott ; Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

28
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

원격 인가를 요청하는 디바이스를 위한 사용자 인터페이스

Van Os Marcel ; Anton Peter D ; Dicker George R ; Pitschel Donald W ; Sherer Nicholas J ; Alabi Oluwatomiwa B ; Diederich Anton K

Toàn văn sẵn có

29
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

터치 스크린 디스플레이를 갖는 다기능 장치 상에서의 편집 방법 및 그래픽 사용자 인터페이스
METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR EDITING ON A MULTIFUNCTION DEVICE WITH A TOUCH SCREEN DISPLAY

Ording Bas ; Kocienda Kenneth L ; Moore Bradford Allen ; Anzures Freddy Allen ; Van Os Marcel ; Williamson Richard ; Forstall Scott ; Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

30
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

콘텐츠 내의 현재 위치를 가변 스크러빙 레이트로 이동시키기 위한 장치, 방법 및 그래픽 사용자 인터페이스
DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MOVING A CURRENT POSITION IN CONTENT AT A VARIABLE SCRUBBING RATE

Chaudhri Imran ; Newman Lucas C ; Van Os Marcel ; Matas Michael ; Cranfill Elizabeth Caroline Furches ; Pisula Charles J ; Ganatra Nitin K

Toàn văn sẵn có

31
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

로열티 계좌 및 자체 브랜드 계좌에 대한 사용자 인터페이스
USER INTERFACE FOR LOYALTY ACCOUNTS AND PRIVATE LABEL ACCOUNTS

Van Os Marcel ; Pitschel Donald W ; Suzuki Gregg ; Yang Lawrence Y ; Anton Peter D ; Steele Glen W ; Dicker George R

Toàn văn sẵn có

32
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR EDITING ON A MULTIFUNCTION DEVICE WITH A TOUCH SCREEN DISPLAY

Ording Bas ; Kocienda Kenneth L ; Moore Bradford Allen ; Anzures Freddy Allen ; Van Os Marcel ; Williamson Richard ; Forstall Scott ; Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

33
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

터치 스크린 디스플레이를 갖는 다기능 장치 상에서의 편집 방법 및 그래픽 사용자 인터페이스
METHODS AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR EDITING ON A MULTIFUNCTION DEVICE WITH A TOUCH SCREEN DISPLAY

Ording Bas ; Kocienda Kenneth L ; Moore Bradford Allen ; Anzures Freddy Allen ; Van Os Marcel ; Williamson Richard ; Forstall Scott ; Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

34
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

로열티 계좌 및 자체 브랜드 계좌에 대한 사용자 인터페이스

Van Os Marcel ; Pitschel Donald W ; Suzuki Gregg ; Yang Lawrence Y ; Anton Peter D ; Steele Glen W ; Dicker George R

Toàn văn sẵn có

35
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

일반적인 디바이스 기능들에 액세스하기 위한 디바이스들 및 방법들

Lemay Stephen O ; Foss Christopher P ; Dellinger Richard R ; Dascola Jonathan R ; Stack Caelan G ; Chaudhri Imran A ; Van Os Marcel ; Behzadi Arian

Toàn văn sẵn có

36
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

결제를 위한 사용자 인터페이스
USER INTERFACE FOR PAYMENTS

Ahn Charles ; Dicker George R ; Van Os Marcel ; Caro Pablo F ; Tucker Brian ; Yerkes Giancarlo ; Federighi Craig M ; Adams Chris ; Lee, Woo Ram

Toàn văn sẵn có

37
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

결제를 위한 사용자 인터페이스
USER INTERFACE FOR PAYMENTS

Van Os Marcel ; Dicker George R ; Steele Glen W ; Yang Lawrence Y ; Caro Pablo F ; Pitschel Donald W ; Ahn Charles ; Tucker Brian ; Yerkes Giancarlo ; Federighi Craig M ; Adams Christopher D ; Lee, Woo Ram ; Diederich Anton K

Toàn văn sẵn có

38
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

결제를 위한 사용자 인터페이스

Van Os Marcel ; Dicker George R ; Adams Christopher D ; Steele Glen W ; Caro Pablo F ; Anton Peter D ; Pitschel Donald W ; Kostka Petr ; Sarpeshkar Balaji A ; Fu Jack I Chieh ; Paine Brittany D ; Kurtz Daniel

Toàn văn sẵn có

39
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

결제를 위한 사용자 인터페이스
USER INTERFACE FOR PAYMENTS

Van Os Marcel ; Dicker George R ; Adams Christopher D ; Steele Glen W ; Caro Pablo F ; Anton Peter D ; Pitschel Donald W ; Kostka Petr ; Sarpeshkar Balaji A ; Fu Jack I Chieh ; Paine Brittany D ; Kurtz Daniel

Toàn văn sẵn có

40
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

결제를 위한 사용자 인터페이스
USER INTERFACE FOR PAYMENTS

Van Os Marcel ; Dicker George R ; Steele Glen W ; Yang Lawrence Y ; Caro Pablo F ; Pitschel Donald W ; Ahn Charles ; Tucker Brian ; Yerkes Giancarlo ; Federighi Craig M ; Adams Christopher D ; Lee, Woo Ram ; Diederich Anton K

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 57  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Van Os Marcel
  2. Chaudhri Imran
  3. Lemay Stephen O
  4. Ording Bas
  5. Forstall Scott

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...