skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 28 của 28  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Nhan đề tạp chí: Asian Survey xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States and Asia in 2005: Managing Troubles, Sustaining Leadership

Sutter, Robert

Asian Survey, Jan/Feb 2006, Vol.46(1), pp.10-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bhutan's Military Action against Indian Insurgents

Mazumdar, Arijit

Asian Survey, Jul/Aug 2005, pp.566-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2005.45.4.566

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realism, institutionalism, and Philippine security

Buszynski, Leszek

Asian Survey, May/Jun 2002, pp.483-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2002.42.3.483

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Korean Strategic Thinking toward North Korea: The Evolution of the Engagement Policy and Its Impact upon U.S.-ROK Relations

Bae, Jong-Yun

Asian Survey, Mar/Apr 2010, pp.335-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2010.50.2.335

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-Traditional Security in China-ASEAN Cooperation: The Institutionalization of Regional Security Cooperation and the Evolution of East Asian Regionalism

Arase, David

Asian Survey, Jul/Aug 2010, Vol.50(4), pp.808-833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2010.50.4.808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mongolia's DPRK Policy: Engaging North Korea

Batchimeg, Migeddorj

Asian Survey, Mar/Apr 2006, Vol.46(2), pp.275-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2006.46.2.275

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lack of Security Cooperation between Southeast Asia and Japan: Yen Yes, Pax Nippon No

Leavitt, Sandra

Asian Survey, Mar/Apr 2005, pp.216-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2005.45.2.216

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of East Asia in Sino-American relations

Christoffersen, Gaye

Asian Survey, May/Jun 2002, pp.369-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2002.42.3.369

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 28 của 28  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arase, David
  2. Bae, Jong-Yun
  3. Mazumdar, Arijit
  4. Koh, Dae-Won
  5. Christoffersen, Gaye

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...