skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 21 - 40 của 414  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Peace Research xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalistic Aspiration, Loyalty, and Internationalism

Terhune, Kenneth W

Journal of Peace Research, September 1965, Vol.2(3), pp.277-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234336500200305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China-Indochina Conflict: Notes on the Background and Conflict Resolution — the Case of Neutrality

Thee, Marek

Journal of Peace Research, September 1980, Vol.17(3), pp.223-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338001700303

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blitz, Brad K., ed., 2006. War and Change in the Balkans: Nationalism, Conflict and Cooperation. Cambridge: Cambridge University Press. 302 pp. ISBN 0521677734

Jackson, Thomas

Journal of Peace Research, July 2007, Vol.44(4), pp.525-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433070440040902

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Illusion of State Power: Transnational Corporations and the Neutralization of Host-Country Legislation

Biersteker, Thomas J

Journal of Peace Research, September 1980, Vol.17(3), pp.207-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234338001700302

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Factor of Militarism

Eckhardt, William

Journal of Peace Research, June 1969, Vol.6(2), pp.123-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234336900600204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil Protest in Northern Ireland

Power, Paul F

Journal of Peace Research, September 1972, Vol.9(3), pp.223-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234337200900303

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children's Developing Orientations To International Politics

Targ, Harry R

Journal of Peace Research, June 1970, Vol.7(2), pp.79-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234337000700201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Future of the International System

Galtung, Johan

Journal of Peace Research, December 1967, Vol.4(4), pp.305-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234336700400401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolving Nationalism: Homeland, Identity, and Religion in Israel, 1925—2005 (Book Review)

Jensehaugen, Jørgen

Journal of Peace Research, 1 March 2011, Vol.48(2), pp.268-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

30
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism (Book Review)

Tønnesson, Stein

Journal of Peace Research, 1 November 2003, Vol.40(6), pp.752-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

For Kin or Country: Xenophobia, Nationalism, and War (Book Review)

Gleditsch, Kristian Skrede

Journal of Peace Research, 1 November 2010, Vol.47(6), pp.814-814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

32
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in International Relations: Norms, Foreign Policy, and Enmity (Book Review)

Levin, Paul T

Journal of Peace Research, 1 September 2010, Vol.47(5), pp.666-666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

33
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and Nationalism (Book Review)

Smith, Dan

Journal of Peace Research, 1 May 1994, Vol.31(2), pp.237-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
34
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism (Book Review)

Smith, Dan

Journal of Peace Research, 1 May 1998, Vol.35(3), pp.403-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
35
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Particularity (Book Review)

Eriksen, Thomas Hylland

Journal of Peace Research, 1 July 2003, Vol.40(4), pp.500-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

36
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and National Integration (Book Review)

Eriksen, Thomas Hylland

Journal of Peace Research, 1 August 1992, Vol.29(3), pp.354-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
37
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Colonial Syria and Lebanon: The Decline of Arab Nationalism and the Triumph of the State (Book Review)

Shamsuddin, Farrid

Journal of Peace Research, 1 September 2009, Vol.46(5), pp.720-720 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
38
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminist Nationalism (Book Review)

Is

Journal of Peace Research, 1 January 1998, Vol.35(1), pp.138-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
39
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnonationalism in the Contemporary World: Walker Connor and the Study of Nationalism (Book Review)

Nordås, Ragnbild ; Ragnbild Nordås

Journal of Peace Research, 1 January 2006, Vol.43(1), pp.118-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433 ; DOI: 10.1177/0022343306059667

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
40
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolution, Socialism and Nationalism in Viet Nam (Book Review)

Tønnesson, Stein

Journal of Peace Research, 1 August 1992, Vol.29(3), pp.355-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 414  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (413)
 2. Toàn văn trực tuyến (413)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (43)
 2. 1974đến1983  (51)
 3. 1984đến1993  (88)
 4. 1994đến2004  (120)
 5. Sau 2004  (111)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (360)
 2. Bình xét khoa học  (53)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baev, Pavel
 2. Smith, Dan
 3. Gleditsch, Nils Petter
 4. Syse, Henrik
 5. Simonsen, Sven Gunnar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...