skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 80  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Năm xuất bản: Trước1958 xóa Tác giả/ người sáng tác: Kohn, Hans xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romanticism and Realism among Czechs and Slovaks

Kohn, Hans

The Review of Politics, 1952, Vol.14(1), pp.25-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S0034670500002345

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-thinking Recent German History

Kohn, Hans

The Review of Politics, 1952, Vol.14(3), pp.325-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S0034670500003466

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE UNITED STATES AND A UNITED WEST

Kohn, Hans

Current History (pre-1986), Mar 1957, Vol.32(000187), p.140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113530 ; E-ISSN: 1944785X

Toàn văn không sẵn có

24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE END OF 1848

Kohn, Hans

Current History (pre-1986), May 1949, Vol.16(000093), p.276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113530 ; E-ISSN: 1944785X

Toàn văn không sẵn có

25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GERMANY IN THE NEW EUROPE

Kohn, Hans

Current History (pre-1986), Nov 1956, Vol.31(000183), p.257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113530 ; E-ISSN: 1944785X

Toàn văn không sẵn có

26
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional Thought in Sixteenth-Century France: A Study in the Evolution of Ideas (Book Review)

Holmes,, Urban T.

The Journal of Modern History, 01 March 1942, Vol.14(1), pp.95-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/236595

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scientific Man vs. Power Politics (Book Review)

Coker, Francis W.

The Journal of Modern History, 01 June 1948, Vol.20(2), pp.160-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/237196

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Imperialism in the Hither East (Book Review)

Soltau, R. H.

Economica, 1 May 1933, Issue, pp.231-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130427 ; E-ISSN: 14680335 ; DOI: 10.2307/2548775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political influence of Queen Victoria, 1861-1901 (Book Review)

Turner, Ralph E.

The Journal of Modern History, 01 September 1936, Vol.8(3), pp.371-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/468465

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
30
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACHRAY, ROBERT. The Poland of Pilsud ski, 1914-1936. Pp. 508. New York: E. P. Dutton & Co., Inc., 1937. $3.75

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, November 1937, Vol.194(1), pp.234-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271623719400145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KRAKOWSKI, EDOUARD. Adam Mickiewicz, Philosophe Mystique. Pp. 324. Paris: Mercure de France, 1935. 15 francs

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July 1936, Vol.186(1), pp.212-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271623618600149

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slavic Countries: MEHNERT, KLAUS. Stalin Versus Marx: The Stalinist Historical Doctrine. Trans lated from the German by E. W. Dickes. Pp. 128. London: George Allen and Unwin (distributed in the U. S. by The Macmillan Company), 1952, 1953. $2.00

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May 1953, Vol.287(1), pp.227-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271625328700191

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
33
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROSENBERG, ARTHUR. Geschichte der Deutschen Republik. Pp. 258. Karlsbad : Verlagsanstalt Graphia, 1935. $2.10. HEIDEN, KONRAD. Adolf Hitler, das Zeitalter der Verantwortungslosigkeit: Eine Biographie. Pp. 448. Zürich: Europa Verlag, 1936

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March 1936, Vol.184(1), pp.238-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271623618400153

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
34
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ONCKEN, HERMANN. Nation und Ge schichte. Pp. viii, 517. Berlin: G. Grote, 1935

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July 1936, Vol.186(1), pp.203-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271623618600141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
35
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ali, Zaki. Islam in the World. Pp. xi, 428. Lahore, India: Shaikh Muhammad Ashraf, 1938. 7s. 6d

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, November 1938, Vol.200(1), pp.316-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271623820000132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
36
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LASKI, HAROLD J. The Danger of Being a Gentleman. Pp. 270. New York: The Viking Press, 1940. $2.75

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July 1940, Vol.210(1), pp.180-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271624021000162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
37
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BLOOM, SOLOMON F. The World of Nations. Pp. 225. New York: Columbia University Press, 1941. $2.00

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May 1941, Vol.215(1), pp.199-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271624121500148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
38
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HAYES, CARLTON J. H. A Generation of Materialism, 1871-1900. Pp. xii, 390. New York: Harper and Brothers, 1941. $3.75

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March 1942, Vol.220(1), pp.236-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271624222000159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
39
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BINKLEY, ROBERT C. Realism and Na tionalism 1852-1871. Pp. xx, 337. New York: Harper & Bros.,1935. $3.75

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July 1936, Vol.186(1), pp.199-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271623618600136

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
40
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Heritage of Masaryk

Kohn, Hans

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July 1948, Vol.258(1), pp.70-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271624825800111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 80  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1950  (25)
 2. 1950đến1951  (34)
 3. 1952đến1953  (7)
 4. 1954đến1956  (8)
 5. Sau 1956  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (52)
 2. Bình xét khoa học  (26)
 3. Sách  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...