skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 136  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

03:27 PM Abstract No. 251 Post-embolization outcomes of splenic artery aneurysms in cirrhotic and non-cirrhotic patients

Seedial, S ; Gabr, A ; Resnick, S ; Al Asadi, A ; Lewandowski, R ; Salem, R ; Riaz, A

Journal of Vascular and Interventional Radiology, March 2019, Vol.30(3), pp.S112-S112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1051-0443 ; E-ISSN: 1535-7732 ; DOI: 10.1016/j.jvir.2018.12.312

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
82
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyzing household charging patterns of Plug-in electric vehicles (PEVs): A data mining approach

Verma, A ; Asadi, A ; Yang, K ; Maitra, A ; Asgeirsson, H

Computers & Industrial Engineering, February 2019, Vol.128, pp.964-973 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-8352 ; E-ISSN: 1879-0550 ; DOI: 10.1016/j.cie.2018.07.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
83
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Importance of 273rd residue in proteolytic processing for production of functional TSGA10 protein

Modarressi, M.H ; Ranjzad, F ; Tavallaei, M ; Asadi, A ; Zaim-Kohan, H ; Masoudi-Nejad, A

Bioscience Hypotheses, 2008, Vol.1(6), pp.336-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1756-2392 ; E-ISSN: 1876-746X ; DOI: 10.1016/j.bihy.2008.08.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
84
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elevated serum levels of interleukin-6 in paraneoplastic pemphigus

Nousari, H C ; Kimyai-Asadi, A ; Anhalt, G J

The Journal of investigative dermatology, March 1999, Vol.112(3), pp.396-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-202X ; PMID: 10084324 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
85
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 709875: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccrtp6f ; Related DOI: 10.1021/ja8047128

Toàn văn sẵn có

86
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 709876: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccrtp7g ; Related DOI: 10.1021/ja8047128

Toàn văn sẵn có

87
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of availability, accessibility and prescribing pattern of medicines in the Islamic Republic of Iran

Cheraghali, A M ; Nikfar, S ; Behmanesh, Y ; Rahimi, V ; Habibipour, F ; Tirdad, R ; Asadi, A ; Bahrami, A

Eastern Mediterranean health journal = La revue de sante de la Mediterranee orientale = al-Majallah al-sihhiyah li-sharq al-mutawassit, May 2004, Vol.10(3), pp.406-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1020-3397 ; PMID: 16212218 Version:1

Toàn văn sẵn có

88
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Which women prefer which treatment for breast cancer

Udaya Kumar, T.M ; Al-Asadi, A ; Mosley, J.G

The Breast, 1992, Vol.1(4), pp.193-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9776 ; E-ISSN: 1532-3080 ; DOI: 10.1016/0960-9776(92)90125-L

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
89
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Murder In The NHS

Birch, C. R. ; Carty, J. E. ; Valerio, D. ; Kathel, B. L. ; Al-Asadi, A. D. ; Wijayawardhana, U. D. ; O'Riordan, S. M. ; Breckenridge, J. L. ; Onugha, C. ; Batchelor, G. ; Clarke, D. ; Voght, S. ; Spencer-Gregson, R. M. ; Husemeyer, R. ; Tringham, V. ; Bradley, S. ; Gibson, P. ; Cory, C. E. ; Stark, Cameron ; Sloan, David

BMJ: British Medical Journal, 12 February 1994, Vol.308(6926), pp.477-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
90
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical, demographic, and immunohistologic features of vancomycin-induced linear IgA bullous disease of the skin. Report of 2 cases and review of the literature

Nousari, H C ; Kimyai-Asadi, A ; Caeiro, J P ; Anhalt, G J

Medicine, January 1999, Vol.78(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7974 ; PMID: 9990350 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
91
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of 1,3– and 1,4–bis[bis(3–aminopropyl)aminomethyl]benzene and potentiometric determination of the formation constants of their complexes with copper(II), nickel(II) and cobalt(II)

Keypour, H. ; Sedighi, B. ; Asadi, A. ; Parish, R.

Transition Metal Chemistry, 1997, Vol.23(1), pp.7-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-4285 ; E-ISSN: 1572-901X ; DOI: 10.1023/A:1006933312598

Toàn văn sẵn có

92
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Murder in the NHS: Grantham consultants support scapegoat doctors

Birch, C R ; Carty, J E ; Valerio, D ; Kathel, B L ; Al-Asadi, A D ; Wijayawardhana, U D ; O'Riordan, S M ; Breckenridge, J L ; Onugha, C ; Batchelor, G ; Clarke, D ; Voght, S ; Spencer-Gregson, R M ; Husemeyer, R ; Trinham, V ; Bradley, S ; Gibson, P ; Cory, C E ; Stark, C ; Sloan, D

BMJ, 12 February 1994, Vol.308(6926), p.477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.308.6926.477 ; PMID: 8124202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
93
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 605767: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccnbbw5 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

94
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 605768: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccnbbx6 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

95
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 605769: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccnbby7 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

96
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 639483: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccpgfh1 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

97
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 639484: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccpgfj2 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

98
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 639485: Experimental Crystal Structure Determination

Asadi, A. ; Patrick, B.O. ; Perrin, D.M.

DOI: 10.5517/ccpgfk3 ; Related DOI: 10.1021/jo061840k

Toàn văn sẵn có

99
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 167034: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5lt6r ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2005.11.060

Toàn văn sẵn có

100
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 167035: Experimental Crystal Structure Determination

Tarassoli, A. ; Asadi, A. ; Hitchcock, P.B.

DOI: 10.5517/cc5lt7s ; Related DOI: 10.1016/j.jorganchem.2005.11.060

Toàn văn sẵn có

Kết quả 81 - 100 của 136  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (86)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (13)
 2. 2000đến2004  (32)
 3. 2005đến2009  (22)
 4. 2010đến2015  (38)
 5. Sau 2015  (31)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (131)
 2. Portuguese  (3)
 3. Persian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Asadi, A
 2. Hitchcock, P.B.
 3. Eaborn, C.
 4. Smith, J.D.
 5. Meehan, M.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...