skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 154  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL D'ELECTRODEIONISATION ET METHODES D'UTILISATION
ELECTRODEIONIZATION DEVICE AND METHODS OF USE

Arba, John W ; Liang, LI-Shiang ; Gifford, Joseph D ; Atnoor, Devendra ; Wood, Jonathan H

Truy cập trực tuyến

82
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus and methods for a moving bed activated iron process

Wismer Michael W ; Dukes Simon P ; Szczesniak Adam S ; Gifford Joseph D ; Sassaman Frank L

Truy cập trực tuyến

83
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

WASSERBEHANDLUNGSSYSTEM UND VERFAHREN
SYSTEME ET PROCEDE DE TRAITEMENT DE L'EAU
WATER TREATMENT SYSTEM AND PROCESS

Zoccolante, Gary, V ; Rothenberg, Bruce ; Wood, Jonathan, H ; Gifford, Joseph, D ; Jha, Anil, D

Truy cập trực tuyến

84
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elektroden-ionisationsgerät und Wasserbehandlungsverfahren
Appareil d'électrodésionisation et procédé de traitement d'eau
Electrodeionization apparatus and water treatment method

Gifford, Joseph, D ; Arba, John, W ; Freydina, Evgeniya ; Jha, Anil, D ; Liang, LI-Shiang ; Wang, Lu

Truy cập trực tuyến

85
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION IN-SITU POUR RÉDUCTION DE PRODUIT DE RÉACTION DANS DES CELLULES ÉLECTROCHIMIQUES
IN-SITU DELIVERY SYSTEMS FOR REACTION PRODUCT ABATEMENT IN ELECTROCHEMICAL CELLS

Liang, Li-Shiang ; Griffis, Joshua W ; Dukes, Simon ; Gifford, Joseph D ; Shaw, Michael J ; Wilkins, Frederick C

Truy cập trực tuyến

86
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOW SCALE POTENTIAL WATER TREATMENT

Gifford Joseph D ; Arba John W ; Freydina Evgeniya ; Jha Anil ; Liang LI-Shiang ; Wang Lu

Truy cập trực tuyến

87
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodesalination system and method

Fu Rongqiang ; Huang Sihe ; Gifford Joseph D ; Gu George Y ; Liang Lixiang ; Shaw Michael J

Truy cập trực tuyến

88
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME ET PROCÉDÉ D'ÉLECTRODÉSALINISATION
ELECTRODESALINATION SYSTEM AND METHOD

Fu, Rongqiang ; Ng, Kee Hoe ; Gifford, Joseph D ; Gu, George Y ; Liang, LI-Shiang ; Shaw, Michael J

Truy cập trực tuyến

89
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于电化学电池中反应产物去除的原位输送系统
In-situ delivery systems for reaction product abatement in electrochemical cells

Liang LI-Shiang ; Griffis Joshua W ; Dukes Simon ; Gifford Joseph D ; Shaw Michael J ; Wilkins Frederick C

Truy cập trực tuyến

90
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

In-situ delivery systems for reaction product abatement in electrochemical cells

Gifford, Joseph D ; Griffis, Joshua ; Dukes, Simon P ; Liang, Li-Shiang ; Shaw, Michael J ; Wilkins, Frederick C

Truy cập trực tuyến

91
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIFS DE SÉPARATION ÉLECTROCHIMIQUE À FLUX TRANSVERSAL ET LEURS PROCÉDÉS D'ASSEMBLAGE
CROSS-FLOW ELECTROCHEMICAL SEPARATION DEVICES AND METHODS OF ASSEMBLING SAME

Liang, LI-Shiang ; Yeo, Keng Hoo ; Leow Hwee Teng, Vivian ; Tan, Chin Hiang ; Gifford, Joseph D

Truy cập trực tuyến

92
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodesalination system and method

Fu, Rongqiang ; Ng, Kee Hoe ; Gifford, Joseph D ; Gu, George Y ; Liang, LI-Shiang ; Shaw, Michael J

Truy cập trực tuyến

93
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL ET PROCÉDÉS DE TRAITEMENT AVEC DES MILIEUX FERREUX ACTIVÉS PAR LIT MOBILE
APPARATUS AND METHODS FOR A MOVING BED ACTIVATED IRON PROCESS

Wismer, Michael W ; Dukes, Simon P ; Szczesniak, Adam S ; Gifford, Joseph D ; Sassaman, Frank L

Truy cập trực tuyến

94
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IN-SITU-ABGABESYSTEME ZUR REAKTIONSPRODUKTVERMINDERUNG IN ELEKTROCHEMISCHEN ZELLEN
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION IN-SITU POUR RÉDUCTION DE PRODUIT DE RÉACTION DANS DES CELLULES ÉLECTROCHIMIQUES
IN-SITU DELIVERY SYSTEMS FOR REACTION PRODUCT ABATEMENT IN ELECTROCHEMICAL CELLS

Liang, Li-Shiang ; Griffis, Joshua W ; Dukes, Simon ; Gifford, Joseph D ; Shaw, Michael J ; Wilkins, Frederick C

Truy cập trực tuyến

95
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

전기화학 전지에서의 반응 생성물을 약화시키기 위한 인시투 전달 시스템

Liang LI Shiang ; Griffis Joshua W ; Dukes Simon ; Gifford Joseph D ; Shaw Michael J ; Wilkins Frederick C

Truy cập trực tuyến

96
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRODESALINATION SYSTEM AND METHOD

Shaw, Michael J ; Gu, George Y ; Ng, Kee Hoe ; Liang, LI-Shiang ; Gifford, Joseph D ; Fu, Rongqiang

Truy cập trực tuyến

97
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodeionization device and methods of use

Arba John W ; Liang LI-Shiang ; Gifford Joseph D ; Atnoor Devendra ; Wood Jonathan H

Truy cập trực tuyến

98
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRODESALINATION SYSTEM AND METHOD

Fu Rongqiang ; Ng Kee Hoe ; Gifford Joseph D ; Gu George Y ; Liang LI-Shiang ; Shaw Michael J

Truy cập trực tuyến

99
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-flow electrochemical separation devices and methods of assembling same

Liang, Li-Shiang ; Yeo, Keng Hoo ; Leow Hwee Teng, Vivian ; Tan, Chin Hiang ; Gifford, Joseph D

Truy cập trực tuyến

100
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aparat i sposoby dla procesu z ruchomym złożem aktywowanego żelaza
Apparatus and methods for the process with moving activated iron bed

Wismer Michael W ; Dukes Simon P ; Szczesniak Adam S ; Gifford Joseph D ; Sassaman Frank L

Truy cập trực tuyến

Kết quả 81 - 100 của 154  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (8)
 2. 2007đến2009  (24)
 3. 2010đến2012  (38)
 4. 2013đến2016  (66)
 5. Sau 2016  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (150)
 2. French  (55)
 3. German  (26)
 4. Chinese  (18)
 5. Korean  (8)
 6. Polish  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gifford Joseph D
 2. Liang, Li-Shiang
 3. Gifford, Joseph D
 4. Liang LI-Shiang
 5. Salvo Lawrence J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...