skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 612  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Sravnitelʹnaâ Politika xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conference “Evolving Geopolitics in Indo-Racific Regions; Challenges and Prospects” in the United Service Institute of India

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 December 2018, Vol.10(1), pp.177-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

82
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ КНИГИ «ВОСТОК И ПОЛИТИКА» (НАЧАЛО № 1, 2012) ВОСТОК И ПОЛИТИКА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ : НАУЧ.-МЕТОД. КОМПЛЕКС / ПОД РЕД. А.Д. ВОСКРЕСЕНСКОГО. М. : АСПЕКТ ПРЕСС, 2011

Наумкин В. В ; Array В. Наумкин;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(3(9)), pp.194-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

83
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migranyan, A.M. Russia and the USA: Factor of Putin. Moscow: OOO «TD Algoritm», 2016. 272 p. (in Russian)

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 December 2016, Vol.8(1), pp.160-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

84
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Series of Publications in Japanese Studies: History, Politics, Foreign Policy, International Relations, Russia-Japan Relations and Japanese Studies in Russia

Anna A. Kireeva

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 December 2016, Vol.8(1), pp.152-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2017-8-1-152-158

Toàn văn sẵn có

85
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОГО ДИСКУРСА

Статья Редакционная;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.1(2), pp.13-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

86
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS

S. S. Veselovsky ; S. F. Fominih ; E. V. Koldunov

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.2(4(6)), pp.128-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2011-2-4(6)-128-133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
87
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Collection “Russian Political Science: Origins and Prospects” (in Russian) / Ed. by O.V. Gaman-Golutvina. – Moscow: ASPEKT-PRESS, 2015

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 January 2016, Vol.7(1(22)), pp.143-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

88
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parties and Party Systems: Modern Tendencies / Ed. by B.I. Makarenko. (in Russian) Moscow: Politicheskaia entsiklopediia, 2015. 303 p

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 April 2016, Vol.7(2(23)) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

89
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ICTSD, FAO, AND EAGC DIALOGUE, Nairobi

Article Editorial;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 September 2015, Vol.6(3(20)), pp.143-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

90
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STATE, CORPORATION AND PROBLEMS OF POLITICAL DEVELOPMENT IN THE MODERN WORLD

V. I. Pantin

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.2(2(4)), pp.38-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2011-2-2(4)-38-43

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
91
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROJECT "CLOSED TRADING STATES" I.G.FICHTE AND CONTRADICTIONS OF "MODERN ERA"

A. A. Chanyshev

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.2(2(4)), pp.3-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2011-2-2(4)-3-13

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
92
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conference “World-Class Scientific Publication – 2016”

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 August 2016, Vol.7(3(24)) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

93
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROBLEMS OF EUROPEAN MULTICULTURALISM

A. V. Veretevskaya

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.2(3(5)), pp.114-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2011-2-3(5)-114-121

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
94
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCIENTIFIC LIFE

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.2(3(5)), pp.122-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

95
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prof. John Mearsheimer in MGIMO University

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 December 2016, Vol.8(1), pp.162-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

96
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 4th NEICON International Conference «Electronic Resources for Research and Education: Development, Promotion and Use»

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 August 2016, Vol.7(3(24)) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

97
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODOLOGY SEMINAR “WORLD COMPREHENSIVE REGIONAL STUDIES IN PEDAGOGICAL PRACTICE”

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 May 2018, Vol.9(2), pp.171-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

98
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conference “World Regional Studies in the Modern System of Social Science”

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 May 2017, Vol.8(2), pp.178-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

99
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.1(1), pp.236-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

100
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nishan Forum of World Civilizations

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 December 2018, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

Kết quả 81 - 100 của 612  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (611)
  2. Bình xét khoa học  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...