skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 1.783.535  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения безводного сернокислого натрия из глауберовой соли

Ilinskij V.N

Toàn văn sẵn có

82
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ разделения смеси галоидных соединений циркония и гафния

A.E. Van-Arkel ; Ya.G. De-Boer

Toàn văn sẵn có

83
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ отделения циркония от гафния

G. Fon Khevezi ; D. Koster

Toàn văn sẵn có

84
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ отделения гафния от циркония

G. Fon Khevezi ; D. Koster

Toàn văn sẵn có

85
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Счетная бухгалтерская линейка

Bryzgalov I.A

Toàn văn sẵn có

86
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Радиотелефонный передатчик

Lisanevich G.N

Toàn văn sẵn có

87
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Поливное приспособление для паровозов

F. Dilling

Toàn văn sẵn có

88
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Катодный усилитель с промежуточными контурами и батарейным коммутатором для цепей сетки

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

89
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для временного выправления рек

Gilden-Gagen K.K

Toàn văn sẵn có

90
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

91
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Перекатываемый затвор для водоемов

Gebel V.G

Toàn văn sẵn có

92
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция с катодным реле

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

93
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция с катодными лампами

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

94
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Электрофотографический аппарат

Gorin E.E

Toàn văn sẵn có

95
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Прибор для проверки золотников в паровых машинах

Pakhomov I.N

Toàn văn sẵn có

96
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Приспособление для гашения паровозных искр

Kurnygin P.S

Toàn văn sẵn có

97
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Автоматический аппарат для тушения пожаров

Falkovskij F.N

Toàn văn sẵn có

98
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Приспособление к паровозному реверсу

Zuev G.I

Toàn văn sẵn có

99
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Тепловоз с двигателями внутреннего сгорания и паровыми

Khristofersen P.K

Toàn văn sẵn có

100
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Радиопередатчик

G.D. Round ; U.T. Dit

Toàn văn sẵn có

Kết quả 81 - 100 của 1.783.535  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1.783.530)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (39.085)
 2. 1962đến1975  (2.932)
 3. 1976đến1989  (263.239)
 4. 1990đến2004  (389.414)
 5. Sau 2004  (1.088.851)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.118.378)
 2. Ukrainian  (74.594)
 3. French  (17.308)
 4. Romanian  (7.741)
 5. German  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Petrov G.S
 2. Kovalenkov V.I
 3. Fedorov V.S
 4. Chernyshev A.A
 5. Kalashnikov N.A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...