skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 34.284  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USBL, DVL과 선수각 측정신호를 융합한 심해 무인잠수정의 항법시스템

이판묵(Pan-Mook Lee) ; 심형원(Hyungwon Shim) ; 백혁(Hyuk Baek) ; 김방현(Banghyun Kim) ; 박진영(Jin-Yeong Park) ; 전봉환(Bong-Huan Jun) ; 유승열(Seong-Yeol Yoo)

한국해양공학회지, 2017, Vol.31(4), pp.315-323

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
82
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

무인수상선의 단일 카메라를 이용한 VFH+ 기반 장애물 회피 기법

김태진(Taejin Kim) ; 최진우(Jinwoo Choi) ; 이영준(Yeongjun Lee) ; 최현택(Hyun-Taek Choi)

한국해양공학회지, 2016, Vol.30(5), pp.426-430

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

83
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Mobile Navigation Program in Colorectal Cancer Patients based on Uncertainty Theory

Kim, Kyengjin ; Park, Wanju

Journal of Korean Academy of Nursing, June 2019, Vol.49(3), pp.274-285 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2093-758X ; PMID: 31266924 Version:1 ; DOI: 10.4040/jkan.2019.49.3.274

Toàn văn sẵn có

84
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원거리 장애물이 VOR에 미치는 영향의 비행측정 및 분석

박형택 ; 황병원 ; Park, Hyeong-Taek ; Hwang, Byong-Won

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2008, Vol.12(1), pp.1-7

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

85
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AIS Viewer와 연계한 AtoN 관리시스템 개발에 관한 연구

성유창 ; 이용재 ; 곽재민 ; Seong, Yu-Chang ; Lee, Yong-Jae ; Kwak, Jae-Min

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2010, Vol.14(3), pp.297-302

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

86
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR SEARCHING FOR DATA OBJECT

Cho, Hyung Ju ; Chung, Tae Sun ; Kwon, Se Jin

Toàn văn sẵn có

87
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

대중 교통 경로를 도로망과 매칭시키는 방법 및 장치
METHOD AND DEVICE FOR MATCHING PUBLIC TRANSPORTATION ROUTE WITH ROAD NETWORK

Toàn văn sẵn có

88
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

추천 경로를 제공하는 방법 및 서버
METHOD AND SERVER FOR PROVIDING RECOMMENDING ROUTE

Lee, Yoon Seok

Toàn văn sẵn có

89
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

네비게이션서비스장치 및 그 동작 방법
NAVIGATION SERVICE APPARATUS AND CONTROL METHOD THEREOF

Kim, Hyun Yong

Toàn văn sẵn có

90
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR MEASURING 3D PROFILE OF ROAD

Moon, Hyoung Chul ; Kim, Jong Ho ; Lee, Hyeong Don

Toàn văn sẵn có

91
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

내비게이션 제공 방법 및 장치
METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING NAVIGATION

Lee, Jung Min

Toàn văn sẵn có

92
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gyro sensor driver and device of pulse translation

Toàn văn sẵn có

93
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

광학 장치, 광학 장치에 조립되는 레티클, 및 광학 장치를 사용한 측량 방법

Nakaniwa Kazuhide

Toàn văn sẵn có

94
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR SHOWING PATH FOR GAS STATION INTERWORKING OIL SUPPLY ALAM AND THEREOF SYSTEM

Baek, Jo Heum

Toàn văn sẵn có

95
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANGULAR VELOCITY SENSOR

Toàn văn sẵn có

96
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for setting flight path and flying object

Toàn văn sẵn có

97
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

경로 추천 장치 및 방법
APPARATUS AND METHOD FOR ROUTE RECOMMENDATION

Toàn văn sẵn có

98
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

내비게이션 장치 및 그 경로 정보 제공 방법
NAVIGATION DEVICE AND PATH INFORMATION PROVIDING METHOD THEREOF

Kim, Dong UK

Toàn văn sẵn có

99
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADAPTIVE INFORMATION PROVIDING SYSTEM AND METHOD

Lee, Sang Yool

Toàn văn sẵn có

100
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 81 - 100 của 34.284  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (46)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (67)
 2. 1996đến2000  (573)
 3. 2001đến2005  (2.832)
 4. 2006đến2011  (6.103)
 5. Sau 2011  (24.709)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (34.153)
 2. Bài báo  (99)
 3. Tài nguyên văn bản  (15)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (31.820)
 2. French  (1.089)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kim, Chang Hyun
 2. Kim, Jae Hyung
 3. Park, Jong Hyun
 4. Kwon, Bong KI
 5. Kim, Sung Tae

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...