skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 100 của 295  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cândido Mariano Da Silva Rondon: Santo Antonio do Laverger/Mimoso, Brasil (1865)-Río de Janeiro, Brasil (1958).
Cândido Mariano Da Silva Rondon: Santo Antonio do Leverger, Mimoso, Brazil (1865)-Río de Janeiro, Brazil (1958)

Noguera Paláu, J J

Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmologia, April 2012, Vol.87(4), pp.129-30

E-ISSN: 1989-7286 ; PMID: 22482899 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.oftal.2012.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
82
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ibn al Haizam y el Ano Internacional de la Luz.
Ibn al Haizam and the International Year of Light

Noguera Paláu, J J

Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmologia, October 2015, Vol.90(10), pp.e79-80

E-ISSN: 1989-7286 ; PMID: 26423776 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.oftal.2015.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
83
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Walter Clement Noel—first patient described with sickle cell disease

Steensma, David P ; Kyle, Robert A ; Shampo, Marc A

Mayo Clinic proceedings, October 2010, Vol.85(10), pp.e74-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 20931692 Version:1 ; DOI: 10.4065/mcp.2010.0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
84
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USA: AMA backs commemorative stamp

Tobacco control, October 2010, Vol.19(5), pp.354 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1468-3318 ; PMID: 20922836 Version:1

Toàn văn sẵn có

85
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Symbols: Part-1

Dhungat, Jayant Pai

The Journal of the Association of Physicians of India, November 2017, Vol.65(11), pp.101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 29322724 Version:1

Toàn văn sẵn có

86
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Otto Wichterle--Inventor of the First Soft Contact Lenses

Kyle, Robert A ; Steensma, David P ; Shampo, Marc A

Mayo Clinic proceedings, March 2016, Vol.91(3), pp.e45-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 26944252 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2016.01.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
87
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Postage Stamps Promoted Cigarette Smoking

Gori, Davide

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2016, Vol.64(3), pp.102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 27731576 Version:1

Toàn văn sẵn có

88
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral Rehydration Therapy-20th Century Wonder

Dhungat, J V Pai

The Journal of the Association of Physicians of India, June 2016, Vol.64(6), pp.101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 27739287 Version:1

Toàn văn sẵn có

89
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bernardo Houssay (1887-1971): Endocrine physiologist and Nobel laureate

Tan, Siang Yong ; Ponstein, Nathaniel

Singapore medical journal, January 2016, Vol.57(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 26831308 Version:1 ; DOI: 10.11622/smedj.2016003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
90
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Albert Sabin--conqueror of poliomyelitis

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, July 2011, Vol.86(7), pp.e44 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 21719614 Version:1 ; DOI: 10.4065/mcp.2011.0345

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
91
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prince Wongsa Dhiraj Snid--Thai physician and diplomat

Steensma, David P ; Viprakasit, Vip ; Kyle, Robert A ; Shampo, Marc A

Mayo Clinic proceedings, November 2012, Vol.87(11), pp.e93 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 23127744 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2012.04.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
92
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles F. Kettering-medical philanthropist and inventor

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, May 2012, Vol.87(5), pp.e35 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 22560533 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2012.01.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
93
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Albert Szent-Gyorgyi: Discoverer of Vitamin C

Pai-Dhungat, J V

The Journal of the Association of Physicians of India, June 2015, Vol.63(6), pp.93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26713342 Version:1

Toàn văn sẵn có

94
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oscar (Oskar) Minkowski: discovery of the pancreatic origin of diabetes

Kyle, Robert A ; Steensma, David P ; Shampo, Marc A

Mayo Clinic proceedings, February 2015, Vol.90(2), pp.e17-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 25659250 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2014.06.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
95
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

James B. Collip--member of the Canadian team that isolated insulin

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, November 2013, Vol.88(11), pp.e139-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 24182713 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2012.01.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
96
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

George Fernand Widal (1862-1929): serologist and clinician-scientist

Tan, Siang Yong ; Linskey, Katy

Singapore medical journal, May 2012, Vol.53(5), pp.297-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 22584967 Version:1

Toàn văn sẵn có

97
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alexandre Yersin (1863-1943): Vietnam's 'Fifth Uncle'

Tan, Siang Yong ; Zia, Joy K

Singapore medical journal, September 2012, Vol.53(9), pp.564-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 23023894 Version:1

Toàn văn sẵn có

98
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barry Marshall and Robin Warren: H. pylori in Peptic ulcer

Dhungat, J V Pai-

The Journal of the Association of Physicians of India, April 2016, Vol.64(4), pp.104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 27734658 Version:1

Toàn văn sẵn có

99
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norman Bethune: Gifted Surgeon and a Strange Idealist

Pai-Dhungat, J V

The Journal of the Association of Physicians of India, July 2015, Vol.63(7), pp.92-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26734708 Version:1

Toàn văn sẵn có

100
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Robert Vane--British pharmacologist and Nobel laureate

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, July 2013, Vol.88(7), pp.e71 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 23809324 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2012.01.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 81 - 100 của 295  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5 6 7 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (272)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (7)
 2. 1982đến1995  (34)
 3. 1996đến2002  (122)
 4. 2003đến2011  (75)
 5. Sau 2011  (57)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (283)
 2. Spanish  (22)
 3. Portuguese  (7)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Davies, M.K.
 2. Haas, L.F.
 3. Kyle, R.A.
 4. Shampo, M.A.
 5. Hollman, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...