skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 81 - 93 của 93  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Chủ đề: Ethnicity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
81
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Ethnic practices' in translation: Tea in Japan and the US

Surak, Kristin

Ethnic and Racial Studies, 01 September 2006, Vol.29(5), pp.828-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870600814155

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
82
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journeys of difference: The use of migratory narratives among British Hindu Gujaratis

Ramji, Hasmita

Ethnic and Racial Studies, 01 July 2006, Vol.29(4), pp.702-724 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870600665441

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
83
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic politics and labour market closure: Shipbuilding and industrial decline in Northern Ireland

Ó Murchú, Niall

Ethnic and Racial Studies, 01 September 2005, Vol.28(5), pp.859-879 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870500158893

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
84
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'One of the lads'? Dual ethnicity and assimilated ethnicities in the careers of British Asian professional footballers

Burdsey, Daniel

Ethnic and Racial Studies, 01 September 2004, Vol.27(5), pp.757-779 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/0141987042000246336

Toàn văn không sẵn có

85
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and ethnic identity among second-generation Indo-Caribbeans

Warikoo, Natasha

Ethnic and Racial Studies, 01 September 2005, Vol.28(5), pp.803-831 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870500158752

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
86
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

White Studies revisited

Bonnett, Alastair

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2008, Vol.31(1), pp.185-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870701539016

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
87
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Romero, Mary;

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2004, Vol.27(6), pp.1015-1031 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/041987042000268576

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
88
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2006, Vol.29(1), pp.186-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870500352884

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
89
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Tzanelli, Rodanthi;

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2006, Vol.29(3), pp.566-598 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870600598162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
90
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Blatt, Jessica;

Ethnic and Racial Studies, 01 March 2005, Vol.28(2), pp.376-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870420000315898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
91
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Ogbar, Jeffrey O.G ; Hughey, Matthew W ; Panayi, Panikos ; Pearson, David ; Nilsson, Magnus ; Gibb, Robert ; de Kruijf, Johannes G ; Ekerwald, Hedvig ; Etherington, John ; Banks, Patricia A

Ethnic and Racial Studies, 01 June 2010, Vol.33(6), pp.1131-1142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419871003788418

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
92
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Ethnic and Racial Studies, 01 September 2006, Vol.29(5), pp.1004-1018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870600814429

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
93
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ethnic dilemma in China's industrial revolution

Hou, Xiaoshuo ; Stone, John

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2008, Vol.31(4), pp.812-817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870801957118

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 81 - 93 của 93  trong Tất cả tài nguyên

previous page 3 4 Kết quả 5

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...