skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 1.127.864  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SMART CARD CAPABLE OF INDEPENDENTLY DISPLAYING INFORMATION

Lee Dasheng

Truy cập trực tuyến

62
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fingerprint identifying module with indicating function

Lu, Tsung-Yi

Truy cập trực tuyến

63
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CN102298702B

Truy cập trực tuyến

64
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guided fingerprint enrollment

Tuneld Mats ; Sarvé Hamid ; Jonsson Kenneth ; Printz Stefan ; Chen Chao

Truy cập trực tuyến

65
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren und System zur Verknüpfungs- und Entscheidungsfusion von multimodularen Eingaben
Procédé et système d'association et de fusion de décision d'entrées multimodales
A method and system for association and decision fusion of multimodal inputs

Gupta, Rohit Kumar ; Gattani, Sandeep ; Sinha, Aniruddha ; Chaki, Ayan ; Pal, Arpan

Truy cập trực tuyến

66
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

지문 인식 가능한 터치 검출 장치
TOUCH DETECTING APPARATUS INCLUDING FINGERPRINT SENSOR

Truy cập trực tuyến

67
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

车牌号码匹配方法及装置、字符信息匹配方法及装置
License plate number matching method and device and character information matching method and device

Hu Longsheng ; Shen Zhiming ; Jiang Qingping

Truy cập trực tuyến

68
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RECONNAISSANCE FACIALE À AUTO-APPRENTISSAGE UTILISANT UN SUIVI FONDÉ SUR LA PROFONDEUR POUR GÉNÉRER ET METTRE À JOUR UNE BASE DE DONNÉES
SELF LEARNING FACE RECOGNITION USING DEPTH BASED TRACKING FOR DATABASE GENERATION AND UPDATE

Kikkeri, Harshavardhana Narayana ; Koenig, Michael F ; Cole, Jeffrey

Truy cập trực tuyến

69
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RFID-Modul
Module RFID
RFID module

Tsushima, Takaaki ; Takahashi, Toshiyuki ; Takeda, Toshihiko ; Mihara, Zenkichi

Truy cập trực tuyến

70
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self service device

Schliebe Dieter ; Mueller Achim

Truy cập trực tuyến

71
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOVING TRAJECTORY GENERATION METHOD

Wang Jeen-Shing ; Hsu Yu-Liang

Truy cập trực tuyến

72
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

自动证件检测装置
Automatic certificate detection device

Zhu Xiaorong ; Yang Xiaodong ; Wu Fei ; Jiang Xiufeng ; Zhou Minhua ; Zhang Guihua ; Wang Yongjin

Truy cập trực tuyến

73
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBJECT DETECTION AND CLASSIFICATION

Kant Shashi

Truy cập trực tuyến

74
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP4747451B

Truy cập trực tuyến

75
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye state detection apparatus and method of detecting open and closed states of eye

Shimura Atsushi

Truy cập trực tuyến

76
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radio frequency identification (RFID) device

Zhou Hengzhen ; Zhang Xin

Truy cập trực tuyến

77
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for realizing simulation tags in NFC equipment

Ren Wenjie ; Cao Meng ; Zhao Chenxi

Truy cập trực tuyến

78
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human face detection and recognition system

Zou Jiarong

Truy cập trực tuyến

79
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

다차원 코드를 활용한 안심 연락처 시스템 및 정보 표시 방법
Secure Communication system utilizing multi-dimensional code

Truy cập trực tuyến

80
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultra-high-frequency, UHF, radio frequency identification, RFID, reader, RFID network and method for communication in an RFID network

Manzi Giuliano

Truy cập trực tuyến

Kết quả 61 - 80 của 1.127.864  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (4.094)
 2. 1960đến1974  (25.723)
 3. 1975đến1989  (101.156)
 4. 1990đến2005  (247.990)
 5. Sau 2005  (747.534)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.003.598)
 2. Chinese  (188.379)
 3. French  (183.098)
 4. German  (134.566)
 5. Korean  (45.545)
 6. Japanese  (37.038)
 7. Spanish  (9.926)
 8. Russian  (7.490)
 9. Portuguese  (5.520)
 10. Italian  (2.458)
 11. Dutch  (1.716)
 12. Danish  (1.518)
 13. Norwegian  (1.291)
 14. Finnish  (1.280)
 15. Polish  (634)
 16. Czech  (379)
 17. Ukrainian  (370)
 18. Turkish  (354)
 19. Hebrew  (329)
 20. Hungarian  (254)
 21. Romanian  (241)
 22. Greek  (107)
 23. Arabic  (34)
 24. Icelandic  (3)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. The Inventor Has Waived The Right To Be Mentioned
 2. Jiao Licheng
 3. Corcoran Peter
 4. Wang Jian
 5. Wang Lei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...