skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 24.712  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Năm xuất bản: Sau 2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Mobile Navigation Program in Colorectal Cancer Patients based on Uncertainty Theory

Kim, Kyengjin ; Park, Wanju

Journal of Korean Academy of Nursing, June 2019, Vol.49(3), pp.274-285 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2093-758X ; PMID: 31266924 Version:1 ; DOI: 10.4040/jkan.2019.49.3.274

Toàn văn sẵn có

62
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR SEARCHING FOR DATA OBJECT

Cho, Hyung Ju ; Chung, Tae Sun ; Kwon, Se Jin

Toàn văn sẵn có

63
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

대중 교통 경로를 도로망과 매칭시키는 방법 및 장치
METHOD AND DEVICE FOR MATCHING PUBLIC TRANSPORTATION ROUTE WITH ROAD NETWORK

Toàn văn sẵn có

64
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

추천 경로를 제공하는 방법 및 서버
METHOD AND SERVER FOR PROVIDING RECOMMENDING ROUTE

Lee, Yoon Seok

Toàn văn sẵn có

65
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

네비게이션서비스장치 및 그 동작 방법
NAVIGATION SERVICE APPARATUS AND CONTROL METHOD THEREOF

Kim, Hyun Yong

Toàn văn sẵn có

66
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR MEASURING 3D PROFILE OF ROAD

Moon, Hyoung Chul ; Kim, Jong Ho ; Lee, Hyeong Don

Toàn văn sẵn có

67
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

내비게이션 제공 방법 및 장치
METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING NAVIGATION

Lee, Jung Min

Toàn văn sẵn có

68
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gyro sensor driver and device of pulse translation

Toàn văn sẵn có

69
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

광학 장치, 광학 장치에 조립되는 레티클, 및 광학 장치를 사용한 측량 방법

Nakaniwa Kazuhide

Toàn văn sẵn có

70
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR SHOWING PATH FOR GAS STATION INTERWORKING OIL SUPPLY ALAM AND THEREOF SYSTEM

Baek, Jo Heum

Toàn văn sẵn có

71
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANGULAR VELOCITY SENSOR

Toàn văn sẵn có

72
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for setting flight path and flying object

Toàn văn sẵn có

73
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

경로 추천 장치 및 방법
APPARATUS AND METHOD FOR ROUTE RECOMMENDATION

Toàn văn sẵn có

74
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

내비게이션 장치 및 그 경로 정보 제공 방법
NAVIGATION DEVICE AND PATH INFORMATION PROVIDING METHOD THEREOF

Kim, Dong UK

Toàn văn sẵn có

75
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADAPTIVE INFORMATION PROVIDING SYSTEM AND METHOD

Lee, Sang Yool

Toàn văn sẵn có

76
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
77
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road free space detection apparatus and method using a monocular camera

Lee, Jun Hee

Toàn văn sẵn có

78
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
79
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PATH SEARCH METHOD OF NAVIGATION APPARATUS AND DISPLAY METHOD OF TRAFFIC INFORMATION

Toàn văn sẵn có

80
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROUTE GUIDANCE APPARATUS BASED ON EMOTION AND METHOD THEREOF

Shin, Hyun Soon ; Lee, Yong Kwi ; Jo, Jun

Toàn văn sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 24.712  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (3.003)
 2. 2013đến2013  (3.178)
 3. 2014đến2014  (3.124)
 4. 2015đến2016  (6.218)
 5. Sau 2016  (9.189)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (24.641)
 2. Bài báo  (61)
 3. Tài nguyên văn bản  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23.921)
 2. French  (945)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kim, Chang Hyun
 2. Kim, Jong Woon
 3. Kim, Jae Hyung
 4. Kwon, Bong KI
 5. Kim, Sung Tae

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...