skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 1.783.535  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ выделения эритрена из газообразных смесей

Belikova A.V ; Povarnin G.G

Toàn văn sẵn có

62
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
63
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения креозота

Bobrov P.A

Toàn văn sẵn có

64
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения борнеола из пихтового или т.п. масел

Filipovich L.V

Toàn văn sẵn có

65
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения бензонафтола

Ilinskij M

Toàn văn sẵn có

66
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
67
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ и прибор для электролитической очистки серной кислоты от мышьяка

Kolontaev M.A

Toàn văn sẵn có

68
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Аппарат для производства ангидрида серной кислоты по контактному способу

Afanasev P.A

Toàn văn sẵn có

69
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения химически чистой азотной кислоты

Ivanov V.N

Toàn văn sẵn có

70
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ приготовления активного угля

Vinogradov A.A ; Gavrilov N.N ; Stadnikov G.L

Toàn văn sẵn có

71
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения химически чистой соляной кислоты

Ivanov V.N

Toàn văn sẵn có

72
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения раствора силиката

Sabunaev B.A

Toàn văn sẵn có

73
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ образования азотной кислоты

Gorbov A.I ; Mitkevich V.F

Toàn văn sẵn có

74
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения фтористых солей

Korobochkin Z.Kh

Toàn văn sẵn có

75
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения амидов щелочных металлов

T. Zvan

Toàn văn sẵn có

76
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ восстановления хромовой кислоты в сернокислую окись хрома

Kizhaev V.P

Toàn văn sẵn có

77
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения безводного сернокислого натрия из глауберовой соли

Ilinskij V.N

Toàn văn sẵn có

78
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ разделения смеси галоидных соединений циркония и гафния

A.E. Van-Arkel ; Ya.G. De-Boer

Toàn văn sẵn có

79
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ восстановления хромовой кислоты, в частности для получения хромовых квасцов

Langovoj S.P ; Rejznek A.R

Toàn văn sẵn có

80
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ выделения соды из воды содовых озер в зимнее время

Gruzov N.G ; Gruzov N.N ; Novikov A.P ; Sudarikov A.N

Toàn văn sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 1.783.535  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1.783.530)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (39.085)
 2. 1962đến1975  (2.932)
 3. 1976đến1989  (263.239)
 4. 1990đến2004  (389.414)
 5. Sau 2004  (1.088.851)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Chemistry  (1.783.531)
 2. Medicine  (1.783.530)
 3. Sciences  (1.783.530)
 4. Transporting  (425.374)
 5. Performing Operations  (425.374)
 6. Metallurgy  (321.318)
 7. Physics  (315.816)
 8. Electricity  (198.887)
 9. Organic Chemistry  (87.650)
 10. Basic Electric Elements  (64.573)
 11. Electric Communication Technique  (56.643)
 12. Acyclic OR Carbocyclic Compounds  (27.220)
 13. Basic Electronic Circuitry  (24.968)
 14. Inorganic Chemistry  (21.784)
 15. Railways  (16.077)
 16. Compounds Thereof  (14.437)
 17. Transmission  (14.302)
 18. Telephonic Communication  (4.981)
 19. Motor Railcars  (1.500)
 20. Locomotives  (1.500)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.118.378)
 2. Ukrainian  (74.594)
 3. French  (17.308)
 4. Romanian  (7.741)
 5. German  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Petrov G.S
 2. Kovalenkov V.I
 3. Fedorov V.S
 4. Chernyshev A.A
 5. Mitkevich V.F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...