skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 90.773  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Buddhist Nationalism of Dai Jitao

Scott, Gregory Adam

Journal of Chinese Religions, 01 June 2011, Vol.39(1), p.55-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-769X ; E-ISSN: 2050-8999 ; DOI: 10.1179/073776911806153899

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
62
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and economic nationalism in Asia

Gaikwad, Nikhar

Contemporary South Asia, 01 June 2013, Vol.21(2), p.172-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0958-4935 ; E-ISSN: 1469-364X ; DOI: 10.1080/09584935.2013.805947

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
63
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal nationalism and the Australian citizenship tests

Levey, Geoffrey Brahm

Citizenship Studies, 17 February 2014, Vol.18(2), p.175-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-1025 ; E-ISSN: 1469-3593 ; DOI: 10.1080/13621025.2014.886394

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
64
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, identity and landscape in contemporary Galicia

Warf, Barney ; Ferras, Carlos

Space and Polity, 05 September 2015, p.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-2576 ; E-ISSN: 1470-1235 ; DOI: 10.1080/13562576.2015.1080425

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
65
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biblical nationalism and the sixteenth-century states

Appelbaum, Diana Muir

National Identities, 11 October 2013, p.317-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608944.2013.814624

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
66
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in Western art music: a reassessment

Kolt, Robert Paul

National Identities, 09 June 2014, p.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608944.2014.920806

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
67
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tourism and Chinese popular nationalism

Cheng, Mingming ; Wong, Anthony Ipkin

Journal of Tourism and Cultural Change, 09 May 2014, p.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-6825 ; E-ISSN: 1747-7654 ; DOI: 10.1080/14766825.2014.914948

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
68
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports and Nationalism in a Globalized World

Seippel, Ørnulf

International Journal of Sociology, 02 January 2017, Vol.47(1), p.43-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7659 ; E-ISSN: 1557-9336 ; DOI: 10.1080/00207659.2017.1264835

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
69
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On modern Chinese nationalism and its conceptualization

Zheng, Dahua

Journal of Modern Chinese History, 01 December 2012, Vol.6(2), p.217-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1753-5654 ; E-ISSN: 1753-5662 ; DOI: 10.1080/17535654.2012.708233

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
70
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rise of neoliberal nationalism

Harmes, Adam

Review of International Political Economy, 01 February 2012, Vol.19(1), p.59-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-2290 ; E-ISSN: 1466-4526 ; DOI: 10.1080/09692290.2010.507132

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
71
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dependencia Meets Gentle Nationalism

Miller, Toby

Cultural Studies, 28 January 2015, p.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-2386 ; E-ISSN: 1466-4348 ; DOI: 10.1080/09502386.2014.1000610

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
72
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Scandinavian Connection in Early Estonian Nationalism

Kuldkepp, Mart

Journal of Baltic Studies, 01 September 2013, Vol.44(3), p.313-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778.2012.744911

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
73
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Nationalism and Trust in East Asia

Pang, Qin ; Thomas, Nicholas

Journal of Contemporary Asia, 20 October 2017, Vol.47(5), p.815-838 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2336 ; E-ISSN: 1752-7554 ; DOI: 10.1080/00472336.2017.1322627

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
74
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The origins and nature of American nationalism

Trautsch, Jasper M.

National Identities, 01 April 2015, p.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608944.2015.1027761

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
75
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Moroccan nationalism, 1930–44

Lawrence, Adria

The Journal of North African Studies, 01 June 2012, Vol.17(3), p.475-490 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-9387 ; E-ISSN: 1743-9345 ; DOI: 10.1080/13629387.2012.658164

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
76
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contours of Muslim nationalism in Sri Lanka

Ahmad, Zarin

South Asian History and Culture, 01 April 2012, Vol.3(2), p.269-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1947-2498 ; E-ISSN: 1947-2501 ; DOI: 10.1080/19472498.2012.664435

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
77
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estonian nationalism through the postcolonial lens

Peiker, Piret

Journal of Baltic Studies, 16 November 2015, p.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778.2015.1103516

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
78
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Populism and Nationalism in Latin America

De La Torre, Carlos

Javnost - The Public, 02 October 2017, Vol.24(4), p.375-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1318-3222 ; E-ISSN: 1854-8377 ; DOI: 10.1080/13183222.2017.1330731

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
79
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ISLAMIZATION OF ARAB NATIONALISM

Myhill, John

Critical Review, 01 March 2010, Vol.22(1), p.19-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-3811 ; E-ISSN: 1933-8007 ; DOI: 10.1080/08913811003625463

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
80
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation Branding: A Tool for Nationalism?

Jordan, Paul

Journal of Baltic Studies, 29 November 2013, p.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778.2013.860609

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 90.773  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (86.522)
 2. Toàn văn trực tuyến (11.474)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (2.699)
 2. 1960đến1974  (3.480)
 3. 1975đến1989  (8.695)
 4. 1990đến2005  (30.909)
 5. Sau 2005  (44.990)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (79.631)
 2. Bình xét khoa học  (11.119)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1.056)
 2. Spanish  (668)
 3. Chinese  (376)
 4. German  (220)
 5. Italian  (127)
 6. Afrikaans  (101)
 7. Portuguese  (23)
 8. Lithuanian  (21)
 9. Russian  (12)
 10. Japanese  (11)
 11. Norwegian  (9)
 12. Arabic  (8)
 13. Korean  (6)
 14. Polish  (5)
 15. Greek  (5)
 16. Danish  (5)
 17. Turkish  (4)
 18. Malay  (4)
 19. Dutch  (3)
 20. Hebrew  (3)
 21. Hungarian  (2)
 22. Czech  (2)
 23. Finnish  (2)
 24. Slovak  (1)
 25. Malayalam  (1)
 26. Thai  (1)
 27. Romanian  (1)
 28. Ukrainian  (1)
 29. Hindi  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kuzio, Taras
 2. Hong, Fan
 3. Conversi, Daniele
 4. Lecours, André
 5. Zhouxiang, Lu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...