skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 848.485  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

(1-x)(Ba,Bi,Na)TiO3-xCoFe2O4 composite multi-iron ceramic and preparation method thereof

Chen Yanfeng ; Pang Linghua ; Wang Lei ; Zhang Shantao ; Zhang Yi

Toàn văn sẵn có

42
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

(1-x)(Ba,Bi,Na)TiO3-xCoFe2O4 composite multi-iron ceramic and preparation method thereof

Pang Linghua ; Zhang Shantao ; Wang Lei ; Zhang Yi ; Chen Yanfeng

Toàn văn sẵn có

43
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

(1-x)BaO.xTiO2 System dielectric material for use in a microwave device

Noguchi; Tsutomu ; Kajiwara; Yuji ; Suzuki; Masanori ; Takamizawa; Hideo

Toàn văn sẵn có

44
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dielektrisches Material des Systems (1-x)BaO.xTiO2 zur Verwendung in einer Mikrowellenvorrichtung.
Matériau diélectrique à base de (1-x)BaO.xTiO2 pour dispositif à micro-ondes.
(1-x)BaO.xTiO2 System dielectric material for use in a microwave device

Noguchi, Tsutomu ; Kajiwara, Yuji ; Suzuki, Masanori ; Takamizawa, Hideo

Toàn văn sẵn có

45
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

(1-X)BAO.XTIO2 SYSTEM DIELECTRIC MATERIAL PARTICULARY FOR USE IN A MICROWAVE DEVICE

Noguchi, Tsutomu ; Kajiwara, Yuji ; Suzuki, Masanori ; Takamizawa, Hideo

Toàn văn sẵn có

46
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

(1-X)BAO.XTIO2 SYSTEM DIELECTRIC MATERIAL PARTICULARY FOR USE IN A MICROWAVE DEVICE

Noguchi, Tsutomu ; Kajiwara, Yuji ; Suzuki, Masanori ; Takamizawa, Hideo

Toàn văn sẵn có

47
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

(1-X)BAO.XTIO2 SYSTEM DIELECTRIC MATERIAL PARTICULARY FOR USE IN A MICROWAVE DEVICE

Noguchi, Tsutomu ; Kajiwara, Yuji ; Suzuki, Masanori ; Takamizawa, Hideo

Toàn văn sẵn có

48
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

(1-x)Li0.45Re0.45Ca0.1TiO[3-x]Bi0.5Ae0.5MeO3 high-dielectric microwave ceramic and preparation method thereof

Yuan Changlai ; Wang Zixing ; Yang Tao ; Feng Qin ; Zhou Changrong ; Xu Jiwen ; LI Qingning ; Liu Fei ; Chen Guohua

Toàn văn sẵn có

49
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-Year clinical study of indirect resin composite restorations luted with a self-adhesive resin cement: effect of enamel etching

Azevedo, Cristiana Godoy Sartori ; De Goes, Mario Fernando ; Ambrosano, Glaucia Maria Bovi ; Chan, Daniel C N

Brazilian dental journal, 2012, Vol.23(2), pp.97-103 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-4760 ; PMID: 22666765 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
50
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 stocks that defied bullish market sentiment, cracked up to 19% [Stock in news]

The Economic Times, Oct 13, 2018

ISSN: 09718680

Toàn văn sẵn có

51
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10-year results of a new low-monomer cement: follow-up of a randomized RSA study

Söderlund, Per ; Dahl, Jon ; Röhrl, Stephan ; Nivbrant, Bo ; Nilsson, Kjell G

Acta orthopaedica, December 2012, Vol.83(6), pp.604-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1745-3682 ; PMID: 23116438 Version:1 ; DOI: 10.3109/17453674.2012.742392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
52
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种具有(100)取向的掺钆锆钛酸铅薄膜及其制备方法
(100)-oriented PGZT (Gd doped lead zirconate titanate) film and preparation method thereof

Zou Helin ; Xu Wencai ; LI Qi ; Zhou Yi ; Wang Wenqiang ; Han Mei

Toàn văn sẵn có

53
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
54
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

100%保坍型聚羧酸减水剂无水合成粉剂生产系统
100% protects type polycarboxylate water reducing agent that collapses does not have hydrosynthesis powder production system

LI Jian ; LI Xiaobo

Toàn văn sẵn có

55
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种低坍落度损失的100%取代率再生骨料混凝土
100% substituted rate recycled aggregate concrete with low slump loss

Gong Jian ; Wang Shengyi ; Xu Yonghe ; Xu Jun ; Shi Xiaowan

Toàn văn sẵn có

56
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10000 years cement -- Can hydrated cement last as much as long-lived radionuclides?(Report)

Ferreira, Eduardo G.A. ; Marumo, Julio T. ; Franco, Margareth K.K.D. ; Yokaichiya, Fabiano ; Vicente, Roberto

Cement and Concrete Composites, 2019, Vol.103, p.339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0958-9465 ; DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2019.05.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
57
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1000m<3> blast furnace branch iron runner castable

Tang Lianfang

Toàn văn sẵn có

58
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
59
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1,050-DEG C calcium silicate ecological soluble environment-friendly refractory fibre

GAO Shengjun

Toàn văn sẵn có

60
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1080 m<3> blast furnace main iron runner castable

Shan Guoqiang

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 848.485  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16.247)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (23.106)
 2. 1959đến1973  (35.973)
 3. 1974đến1988  (147.221)
 4. 1989đến2004  (235.853)
 5. Sau 2004  (399.533)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (705.623)
 2. Chinese  (128.356)
 3. French  (119.984)
 4. German  (106.850)
 5. Korean  (28.185)
 6. Japanese  (22.791)
 7. Russian  (22.241)
 8. Spanish  (15.435)
 9. Portuguese  (8.557)
 10. Italian  (4.927)
 11. Norwegian  (4.467)
 12. Danish  (3.676)
 13. Finnish  (3.127)
 14. Dutch  (2.923)
 15. Polish  (2.209)
 16. Czech  (1.639)
 17. Romanian  (1.285)
 18. Ukrainian  (1.003)
 19. Turkish  (684)
 20. Hungarian  (609)
 21. Greek  (232)
 22. Arabic  (153)
 23. Persian  (117)
 24. Hebrew  (109)
 25. Icelandic  (15)
 26. Lithuanian  (4)
 27. Serbo-Croatian  (4)
 28. Slovak  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dordal Zueras, Alberto
 2. Franceschini, Jacqueline
 3. Thominet, Michel
 4. Hansen, Peter
 5. Mas Prio, Josep

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...