skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 297  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pekojan: Image of an Arab Kampong during XVIII to XIX Centuries Batavia

Johan Wahyudi ; Dien Madjid

Insaniyat: Journal of Islam and Humanities, 01 May 2019, Vol.3(2), pp.99-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2614-6010 ; E-ISSN: 2541-500X ; DOI: 10.15408/insaniyat.v3i2.10915

Toàn văn sẵn có

42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontwerpen aan de stad: Stedenbouw in Nederlands-Indië en Indonesië (1905-1950)

Roosmalen, P.K.M. van; Meyer, V.J.

None, 2008

Toàn văn sẵn có

43
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Elites After Decolonization Of The Dutch East Indies 1946 - 1962

Nobel, J. ; Fennema, M.

DOI: 10.17026/dans-x7w-je8n

Toàn văn sẵn có

44
荷属东印度鸦片公营局制度研究 - Study on the Opium Regie in Dutch East Indies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

荷属东印度鸦片公营局制度研究 - Study on the Opium Regie in Dutch East Indies

沈燕清 ; SHEN Yan-qing

南洋问题研究 - Southeast Asian Affairs, 2009, Issue 1, pp.81-90

ISSN: 1003-9856

Toàn văn sẵn có

45
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

White and Dark Stranger Kings: Kupang in the Early Colonial Era

Hägerdal, Hans

Moussons, 01 December 2008, pp.137-161

ISSN: 1620-3224 ; E-ISSN: 2262-8363 ; DOI: 10.4000/moussons.1510

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
46
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

For Kota and Kampong: The Emergence of Town Planning as a Discipline

Roosmalen, P.K.M. van

Toàn văn sẵn có

47
Burgomaster chair, 18th century
Burgomaster chair, 18th century
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burgomaster chair, 18th century

Toàn văn sẵn có

48
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria in Batavia in the 18th century

Brug, P. H.

Tropical Medicine & International Health, September 1997, Vol.2(9), pp.892-902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2276 ; E-ISSN: 1365-3156 ; DOI: 10.1046/j.1365-3156.1997.d01-408.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
49
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dutch Attitudes Towards Colonial Empires, Indigenous Cultures, and Slaves

Eighteenth-Century Studies, 1998, Vol.31(3), pp.349-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-2586 ; E-ISSN: 1086-315X

Toàn văn sẵn có

50
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Op zoek naar de tropenstijl, Leven en werk van prof. ir. C.P. Wolff Schoemaker, Indisch architect

Dullemen, C.J. van; University Utrecht

2008

Toàn văn sẵn có

51
The Dutch Perspective on NATO Development during the Korean War
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dutch Perspective on NATO Development during the Korean War

van Ingen, Remco; Army Command And General Staff Coll Fort Leavenworth KS (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

52
Patterns of Innovation: A Historical Case Study of Military Innovation in the Netherlands East Indies Navy from 1900-1942
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterns of Innovation: A Historical Case Study of Military Innovation in the Netherlands East Indies Navy from 1900-1942

van Den Berg, Rene W; Army Command And General Staff College Fort Leavenworth KS (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

53
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Verbreitung der Leptospiren in Niederländisch-Indien.

Collier, W A

Acta tropica, 1948, Vol.5(2), pp.135-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-706X ; PMID: 18871058 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
54
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia Calling: a film on the crossroads of four continents. - Amended version of a paper given at the Labour and Empire Conference ( 1996: Amsterdam )-

Hogenkamp, Bert

Labour History, No. 73, Nov 1997: 226-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-6942

Toàn văn sẵn có

55
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0010

Vrije Universiteit ; United States Holocaust Memorial Museum; dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent

DOI: 10.17026/dans-25h-g6sc

Toàn văn sẵn có

56
Anti-Colonial Resistance
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Colonial Resistance

A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires

ISBN: 9780748623945

Toàn văn sẵn có

57
Race And Ethnicity
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race And Ethnicity

A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires

ISBN: 9780748623945

Toàn văn sẵn có

58
Sukarno, Achmad
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sukarno, Achmad

Philip's Encyclopedia

ISBN: 9780540091515

Toàn văn sẵn có

59
Historiography
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historiography

A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires

ISBN: 9780748623945

Toàn văn sẵn có

60
Missionaries And Religion
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Missionaries And Religion

A Historical Companion to Postcolonial Literatures: Continental Europe and its Empires

ISBN: 9780748623945

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 297  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (38)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1950  (30)
 2. 1950đến1998  (15)
 3. 1999đến2005  (19)
 4. 2006đến2012  (72)
 5. Sau 2012  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (260)
 2. German  (8)
 3. Dutch  (4)
 4. French  (2)
 5. Arabic  (2)
 6. Japanese  (2)
 7. Korean  (1)
 8. Portuguese  (1)
 9. Spanish  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. European School
 2. French School
 3. Gouda, Frances
 4. Yamamoto, Naohiko
 5. Pols, Hans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...