skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 45 của 45  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastronomiska regioner: Ett verktyg för regional utveckling

Rytkönen, Paulina; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Måltidskunskap

ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 978-91-980607-0-6

Toàn văn sẵn có

42
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geografiska ursprungsbeteckningar: En preliminär reflektion

Rytkönen, Paulina ; Gratzer, Karl; Södertörns högskola, Institutionen för livsvetenskaper, Måltidskunskap ; Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande, Företagsekonomi

ISSN: 1404-1480

Toàn văn sẵn có

43
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Before the invention of the “New World” Argentinean and Chilean wines in Sweden before 1950

Rytkönen, Paulina; Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum ; Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi

Toàn văn sẵn có

44
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Georgia Tells its Story: Wine Marketing Through Storytelling

Rytkönen, Paulina ; Vigerland, Lars ; Borg, Erik A.; Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi

Toàn văn sẵn có

45
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utmaningar och möjligheter för små och medelstora företag i Stockholms skärgård

Rytkönen, Paulina ; Larsson Segerlind, Tommy ; Degerstedt, Lars ; Kaipainen, Mauri ; Onn, Gustaf; Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi ; Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

ISSN: 1404-1480

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 45 của 45  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (3)
 2. 2013đến2013  (11)
 3. 2014đến2015  (8)
 4. 2016đến2017  (14)
 5. Sau 2017  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (29)
 2. Swedish  (14)
 3. Spanish  (2)
 4. Norwegian  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...