skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 71  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blocking protein phosphatase 2A signaling prevents endothelial-to-mesenchymal transition and renal fibrosis: a peptide-based drug therapy

Deng, Yuanjun ; Guo, Yanyan ; Liu, Ping ; Zeng, Rui ; Ning, Yong ; Pei, Guangchang ; Li, Yueqiang ; Chen, Meixue ; Guo, Shuiming ; Li, Xiaoqing ; Han, Min ; Xu, Gang

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jan 2016, p.19821 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep19821

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screening and quantitation of residual antibiotics in two different swine wastewater treatment systems during warm and cold seasons

Wang, Rui ; Feng, Feng ; Chai, Yufeng ; Meng, Xiaoshan ; Sui, Qianwen ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong ; Qi, Kemin

Science of the Total Environment, 10 April 2019, Vol.660, pp.1542-1554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.127

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
43
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequencing batch reactor (SBR) nitrosation-denitrosation implementation method at low temperature by controlling accumulation of free ammonia

Chen Meixue ; Qin Detao ; Qi Rong ; Fang Hui ; Qiang Zhimin ; Yang Min

Toàn văn sẵn có

44
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequencing batch reactor (SBR) nitrosation-denitrosation implementation method at low temperature by controlling accumulation of free ammonia

Chen Meixue ; Qin Detao ; Qi Rong ; Fang Hui ; Qiang Zhimin ; Yang Min

Toàn văn sẵn có

45
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种同步检测污染水体中多种抗生素的方法
Method for synchronously detecting multiple antibiotics in polluted water

Chen Meixue ; Chai Yufeng ; Wang Rui ; Liu Mengmeng ; Wei Yuansong

Toàn văn sẵn có

46
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for realizing SBR nitrosation-denitrosation at low temperature by optimally controlling aeration time

Chen Meixue ; Qin Detao ; Qi Rong ; Fang Hui ; Qiang Zhimin ; Yang Min

Toàn văn sẵn có

47
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电解强化膜生物反应器及利用其进行废水处理的方法
Electrolysis enhanced membrane bioreactor and method for treating wastewater by utilizing electrolysis enhanced membrane bioreactor

Yu Dawei ; Wei Yuansong ; Cheng Zhenmin ; Chen Meixue ; Wang Yawei ; Zhong Hui

Toàn văn sẵn có

48
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for realizing SBR nitrosation-denitrosation at low temperature by optimally controlling aeration time

Chen Meixue ; Qin Detao ; Qi Rong ; Fang Hui ; Qiang Zhimin ; Yang Min

Toàn văn sẵn có

49
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scale advanced treatment method for livestock and poultry farming waste water

Ben Weiwei ; Chen Meixue ; Pan Xun ; Peng Xianjia ; Qiang Zhimin

Toàn văn sẵn có

50
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic sterilization of Escherichia coli K 12 on Ag/Al 2O 3 surface

Chen, Meixue ; Yan, Lizhu ; He, Hong ; Chang, Qingyun ; Yu, Yunbo ; Qu, Jiuhui

Journal of Inorganic Biochemistry, 2007, Vol.101(5), pp.817-823 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-0134 ; E-ISSN: 1873-3344 ; DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2007.01.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
51
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biotransformation of nonylphenol ethoxylates during sewage treatment under anaerobic and aerobic conditions

Zhang, Jing ; Yang, Min ; Zhang, Yu ; Chen, Meixue

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(2), pp.135-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)60021-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
52
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device and method for treating high ammonia nitrogen wastewater

Chen Meixue ; Jiang Chao ; Yu Dawei ; Zhang Lan ; Liu Jibao ; Sui Qianwen ; Wei Yuansong

Toàn văn sẵn có

53
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miniature decentralized sewage treatment unit

Tan Jiabin ; Wei Yuansong ; Xia Siqing ; Chen Meixue ; Liu Xiaoqin ; Meng Yi ; Shi Yansong

Toàn văn sẵn có

54
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacillus and application thereof to degrade organic matter in high-salinity wastewater

Zhang Zhaochang ; Chen Meixue ; Wei Yuansong ; LI Chunmei ; Zhang Lan ; Jiang Chao ; Zhang Junya

Toàn văn sẵn có

55
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for treating high ammonia-nitrogen wastewater and method thereof

Chen Meixue ; Jiang Chao ; Yu Dawei ; Zhang Lan ; Liu Jibao ; Sui Qianwen ; Wei Yuansong

Toàn văn sẵn có

56
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种有机废水的预处理方法
Method for pretreating organic wastewater

Chen Meixue ; Chen Yanlin ; Zheng Libing ; Yu Dawei ; Zhang Junya ; Sui Qianwen ; Wei Yuansong

Toàn văn sẵn có

57
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacillus and application thereof to degrade organic matter in high-salinity wastewater

Zhang Zhaochang ; Chen Meixue ; Wei Yuansong ; LI Chunmei ; Zhang Lan ; Jiang Chao ; Zhang Junya

Toàn văn sẵn có

58
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

污水生物脱氮工艺中NO削减的控制方法及系统
Control method for N2O reduction in sewage biological nitrogen removal process and system

Wei Yuansong ; Chen Yanlin ; Chen Meixue ; Liu Mengmeng ; Yu Dawei ; Chai Yufeng ; Sui Qianwen ; Zhong Hui

Toàn văn sẵn có

59
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel thin grid

Tan Jiabin ; Wei Yuansong ; Xia Siqing ; Chen Meixue ; Liu Xiaoqin ; Meng Yi ; Shi Yansong

Toàn văn sẵn có

60
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for adding a denitriding sequencing batch reactor activated sludge reaction carbon source

Chen Meixue ; Qin Detao ; Ding Ran ; He Shilong ; Qiang Zhimin ; Yang Min

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 71  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (47)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2009  (8)
 3. 2010đến2012  (9)
 4. 2013đến2016  (32)
 5. Sau 2016  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (49)
 2. Sáng chế  (22)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (68)
 2. Chinese  (19)
 3. Japanese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen, Meixue
 2. Chen, M.
 3. Chen, MX
 4. Chen Meixue
 5. Wei, Yuansong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...