skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 262  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Abrahms, Max ; Baev, Pavel ; Bakke, Kristin M ; Eller, Jack David ; Dahl, Marianne ; Dupuy, Kendra ; Gleditsch, Nils Petter ; Jensehaugen, Jørgen ; Erling Kjellman, Kjell ; Kolås, Åshild ; London, Scott ; Malmin Binningsbø, Helga ; Pilster, Ulrich ; Paasche, Erlend ; Thiessen, Chuck ; Magnus Theisen, Ole ; Tollefsen, Andreas ; Vural, Yücel ; Wallacher, Hilde

Journal of Peace Research, March 2011, Vol.48(2), pp.261-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343310397975

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Gallagher Cunningham, Kathleen ; Azam, Jean-Paul ; Baev, Pavel ; Binningsbø, Helga Malmin ; Brochmann, Marit ; Cunningham, David E ; Erdal, Marta Bivand ; Skrede Gleditsch, Kristian ; Gräns, Jonas ; Hugo, Torbjørn Graff ; Heitz, Kathrin ; Jensehaugen, Jørgen ; Leeds, Brett Ashley ; Ruggeri, Andrea ; Røislien, Hanne Eggen ; Sira, Inger Helene ; Westing, Arthur H

Journal of Peace Research, May 2010, Vol.47(3), pp.347-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343310361847

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
43
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From West to South to North: Russia Engages and Challenges its Neighbours

Baev, Pavel K

International Journal, June 2008, Vol.63(2), pp.291-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070200806300205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
44
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three turns in the evolution of C hina– R ussia presidential pseudo‐alliance

Baev, Pavel

Asia & the Pacific Policy Studies, Jan 2019, Vol.6(1), pp.4-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20502680 ; DOI: 10.1002/app5.263

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
45
Russia as a Security Disaster Area: Possible Conflicts and Interventions in 2015
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia as a Security Disaster Area: Possible Conflicts and Interventions in 2015

Baev, Pavel K.

Korean Journal of Defense Analysis, 03/2002, Vol.14(1), pp.217-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1016-3271 ; E-ISSN: 1941-4641 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10163270209464020

Toàn văn sẵn có

46
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three turns in the evolution of China–Russia presidential pseudo†alliance

Baev, Pavel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2019

Toàn văn sẵn có

47
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, November 1994, Vol.31(4), pp.480-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031004044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
48
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 16 January 2008, Issue 5, pp.167-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992

Toàn văn sẵn có

49
Reformatting the EU–Russia Pseudo-Partnership: What a Difference a Crisis Makes
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reformatting the EU–Russia Pseudo-Partnership: What a Difference a Crisis Makes

Baev, Pavel K; Aggarwal, Vinod K (Editor) ; Govella, Kristi (Editor)

Responding to a Resurgent Russia: Russian Policy and Responses from the European Union and the United States, pp.85-100

ISBN: 9781441966667 ; ISBN: 1441966668 ; E-ISBN: 9781441966674 ; E-ISBN: 1441966676 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6667-4_6

Toàn văn sẵn có

50
Armenia’s Velvet Revolution: Challenges to Regional Foreign Policy
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armenia’s Velvet Revolution: Challenges to Regional Foreign Policy

Markarov, Alexander ; Guliyev, Farid ; Nodia, Ghia ; Delcour, Laure ; Baev, Pavel

Caucasus Analytical Digest (CAD)

ISSN: 1867-9323 ; DOI: 10.3929/ethz-b-000277024

Toàn văn sẵn có

51
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 2007, Vol.Hors série(5), pp.167-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; ISBN: 2200924157 ; DOI: 10.3917/pe.hs01.0167

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
52
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 01 January 2006, Vol.Printemps(1), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992

Toàn văn sẵn có

53
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K. ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 1 April 2006, Vol.71(1), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032342X ; E-ISSN: 19588992

Toàn văn sẵn có

54
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 2006, Vol.Printemps(1), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; ISBN: 2200921187 ; ISBN: 9782200921187 ; DOI: 10.3917/pe.061.0079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
55
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel ; Begby, Endre ; Gates, Scott ; Harpviken, Kristian Berg ; Millard, Ananda S ; Reiter, Dan ; Waage, Hilde Henriksen

Journal of Peace Research, September 2002, Vol.39(5), pp.639-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343302039005008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
56
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel ; Kolås, Åshild ; Lewthwaite, Malcolm ; Reichberg, Gregory ; Simonsen, Sven Gunnar ; Skåra, Bernt A ; Tønnesson, Stein

Journal of Peace Research, July 2002, Vol.39(4), pp.503-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343302039004008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
57
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel ; Begby, Endre ; Bomann-Larsen, Lene ; Frydenlund, Iselin ; Gates, Scott ; Reichberg, Gregory ; Simonsen, Sven Gunnar ; Tank, Pinar

Journal of Peace Research, January 2002, Vol.39(1), pp.129-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343302039001009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
58
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Note

Baev, Pavel ; Buhaug, Halvard ; Gleditsch, Nils Petter ; Hadji, Fatima ; Hallberg, Johan Dittrich ; Isenberg, David ; Kristine, Elida ; Jacobsen, Undrum ; Jensehaugen, Jørgen ; Marsh, Nicholas ; Saleh, Basel ; Shamsuddin, Farrid ; Westing, Arthur H

Journal of Peace Research, November 2009, Vol.46(6), pp.853-860 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343309344666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
59
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Aarbakke, Vemund ; Baev, Pavel ; Bøe, Ina Elisabet ; Frydenlund, Iselin ; Gurdin, J. Barry ; Kolås, Åshild ; Syse, Henrik ; Urdal, Henrik ; Wiberg, Håkan

Journal of Peace Research, March 2002, Vol.39(2), pp.251-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343302039002006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
60
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel ; Gleditsch, Nils Petter ; Hauge, Wenche ; Kivimäaki, Timo ; Lia, Brynjar ; Malek, Martin ; Peceny, Mark ; Pharo, Per F. Ilsaas ; Rajagopalan, Rajeswari Pillai ; Stiansen, Endre

Journal of Peace Research, November 2002, Vol.39(6), pp.757-762 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343302039006007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 262  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (244)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (46)
 2. 1998đến2002  (82)
 3. 2003đến2007  (67)
 4. 2008đến2013  (59)
 5. Sau 2013  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (255)
 2. French  (5)
 3. Russian  (1)
 4. Norwegian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baev, Pavel
 2. Pavel Baev
 3. Baev, P
 4. Baev, Pavel K
 5. Gleditsch, Nils Petter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...