skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 86  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multi-field coupled FEM model for one-step-forming process of spark plasma sintering considering local densification of powder material

Song, Yi ; Li, Yuanyuan ; Zhou, Zhaoyao ; Lai, Yangen ; Ye, Yongquan

Journal of Materials Science, 2011, Vol.46(17), pp.5645-5656 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-011-5515-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of Mg–Al–Zn alloy sheets severely deformed by accumulative roll-bonding

Zhan, M. ; Li, Y. ; Chen, W. ; Chen, W.

Journal of Materials Science, 2007, Vol.42(22), pp.9256-9261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-007-1885-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
43
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth and characterization of flower-like Ag/ZnO heterostructure composites with enhanced photocatalytic performance

Zhang, Zhenfei ; Li, Yong ; Li, Kefeng ; Chen, Kai ; Yang, Yongzhen ; Liu, Xuguang ; Jia, Husheng ; Xu, Bingshe

Journal of Materials Science, March 1, 2014, Vol.49(5), p.2347(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7935-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
44
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PdCu alloy nanoparticles supported on reduced graphene oxide for electrocatalytic oxidation of methanol

Ye, Huangqing ; Li, Yunming ; Chen, Jiahui ; Sheng, Jiali ; Fu, Xian-Zhu ; Sun, Rong ; Wong, Ching-Ping

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(23), pp.15871-15881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2759-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
45
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Few-layered boron nitride nanosheets as superior adsorbents for the rapid removal of lead ions from water

Liu, Tao ; Li, Yulian ; He, Junyong ; Zhang, Kaisheng ; Hu, Yi ; Chen, Xifan ; Wang, Chengming ; Huang, Xingjiu ; Kong, Lingtao ; Liu, Jinhuai

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(7), pp.5366-5380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-03240-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
46
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Easy glass formation in magnesium-based Mg-Ni-Nd alloys

Li, Y. ; Liu, H. ; Jones, H.

Journal of Materials Science, 1996, Vol.31(7), pp.1857-1863 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00372200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
47
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One-step spraying to fabricate nonfluorinated superhydrophobic coatings with high transparency.(Original Paper)

Li, Yong ; Men, Xuehu ; Zhu, Xiaotao ; Ge, Bo ; Chu, Fanjie ; Zhang, Zhaozhu

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(5), p.2411(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9552-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
48
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of Cu content on structure and magnetic properties of Fe–Si–B–P–Cu nanocrystalline alloys

Jia, Xingjie ; Li, Yanhui ; Wu, Licheng ; Zhang, Yan ; Xie, Lei ; Zhang, Wei

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(5), pp.4400-4408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3131-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
49
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced graphene oxide-based photocatalysts containing Ag nanoparticles on a TiO 2 nanotube array

Wang, Yao ; Tang, Yanhong ; Chen, Yao ; Li, Yue ; Liu, Xuanneng ; Luo, Shenglian ; Liu, Chengbin

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(18), pp.6203-6211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7417-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
50
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation between grain orientation and carrier concentration of poly-crystalline [In.sub.2][O.sub.3] thin film grown by MOCVD

Hu, Ruiqin ; Pei, Yanli ; Chen, Zimin ; Yang, Jingchuan ; Lin, Jiayong ; Li, Ya ; Liang, Jun ; Fan, Bingfeng ; Wang, Gang

Journal of Materials Science, Feb 1, 2015, Vol.50(3), p.1058(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8662-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
51
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffusion of self-assembled monolayers of thiols on the gold surfaces covered with polydimethylsiloxane stamps

Wang, Xiaoyu ; Liu, Yongsuo ; Chen, Zhenling ; Li, Yong ; Sun, Kang ; Jiang, Xingyu

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(12), pp.4394-4398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8148-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
52
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The study of light-emitting diode fabricated on c -axis patterned and flat sapphire substrate

Li, Long ; Fang, YongZheng ; Zou, Jun ; Zhang, Canyun ; Wang, Fengchao ; Li, Yuefeng

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(19), pp.6359-6364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9185-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
53
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of fast annealing treatment on the interface structure and electrical properties of Au/Hg 3 In 2 Te 6 contact

Sun, Jie ; Fu, Li ; Ringer, S. ; Li, Yapeng ; Liu, Zongwen

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(18), pp.6160-6166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8324-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
54
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functionalization of sheet structure MoS 2 with CeO 2 –Co 3 O 4 for efficient photocatalytic hydrogen evolution

Yu, Hai ; Xu, Jing ; Liu, Zeying ; Li, Yanru ; Jin, Zhiliang

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(21), pp.15271-15284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2687-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
55
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Watermelon-like Rh.sub.xS.sub.y@C nanospheres: phase evolution and its influence on the electrocatalytic performance for oxygen reduction reaction.(Chemical Routes to Materials)

Li, Yanjuan ; Li, Nan ; Yan, Xiao ; Li, Xiaotian ; Wang, Runwei ; Zhang, Xiaoting

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(19), p.11402(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1294-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
56
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced electrochemical performances of Na-doped cathode material LiNi.sub.1/3Co.sub.1/3Mn.sub.1/3O.sub.2 for lithium-ion batteries.(Energy Materials)

Li, Yonghu ; Liu, Jingya ; Lei, Yike ; Lai, Chunyan ; Xu, Qunjie

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(23), p.13596(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1449-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
57
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biotribological application of poly([epsilon]-caprolactone)-poly(ethylene glycol)-poly([epsilon]-caprolactone) hydrogel as an efficient carrier with slow-release lubrication effect.(Biomaterials)

Guo, Junde ; Li, Yue ; Li, Yu ; Lu, Hailin ; Qin, Liguo ; Hua, Meng ; Dong, Guangneng

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(20), p.12054(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1326-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
58
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of solvents on the plasmonic properties of indium-doped zinc oxide nanocrystals

Dou, Qianqian ; Wong, Ka ; Li, Yang ; Ng, Ka

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(20), pp.14456-14468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2624-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
59
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly enhanced selectivity for the separation of rhenium and molybdenum using amino-functionalized magnetic Cu-ferrites

Li, Yanhui ; Yang, Lijun ; Liu, Xueyan ; Li, Na ; Zhang, Lei ; Li, Qi ; Yang, Yang ; Duan, Yu ; Zhang, Fuquan

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(18), pp.5960-5969 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9140-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
60
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nano-carbon-based hybrids and heterostructures: progress in growth and application for lithium-ion batteries

Li, Yuan ; Wu, Junchi ; Chopra, Nitin

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(24), pp.7843-7865 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9429-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 86  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (77)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2000  (9)
  2. 2000đến2007  (5)
  3. 2008đến2011  (6)
  4. 2012đến2016  (27)
  5. Sau 2016  (39)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...