skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 34.283  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SDCM의 국내 적용 및 성능 평가를 통한 다중 위성군 SBAS의 효과 예측

임철순 ; 석효정 ; 황호연 ; 박병운 ; Lim, Cheol-soon ; Seok, Hyo-jeong ; Hwang, Ho-yon ; Park, Byungwoon

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(5), pp.417-424

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

국외 사례분석을 통한 KASS NOTAM 서비스 제공 및 시스템 구성 방안

한지애 ; 이은성 ; 김연실 ; 강희원 ; Han, Ji-Ae ; Lee, EunSung ; Kim, Youn-Sil ; Kang, Hee Won

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2018, Vol.22(2), pp.96-104

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
43
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

레이저 센서에서 두 개의 특징점을 이용한 이동로봇의 항법

김주완 ; 심덕선 ; Kim, Joo-Wan ; Shim, Duk-Sun

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2014, Vol.18(2), pp.134-141

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

44
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

안전필수항행시스템의 시험평가 프로세스

강자영 ; 김무근 ; 김영훈 ; 임인규 ; Kang, Ja-Young ; Kim, Mu-Geun ; Kim, Young-Hoon ; Lim, In-Kyu

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(1), pp.50-57

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
45
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

KASS 비행시험 및 검사 시 고려사항 분석

구본수 ; 이은성 ; 남기욱 ; 강재민 ; 조정호 ; 홍교영 ; Koo, Bon-Soo ; Lee, Eun-Sung ; Nam, Gi-Wook ; Kang, Jae-Min ; Cho, Jeong-Ho ; Hong, Gyo-Young

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2015, Vol.19(3), pp.175-181

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

46
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EGNOS 사례를 활용한 KASS 비행시험 요구 사항 분석

손성진 ; 홍교영 ; 홍운기 ; 김군택 ; Son, Sung-Jin ; Hong, Gyo-young ; Hong, Woon Ki ; Kim, Koon-Tack

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(6), pp.579-584

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
47
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dilution of Precision 정보를 이용한 INS/GPS 결합시스템 위치오차 개선

김현석 ; 백승준 ; 조윤철 ; Kim, Hyun-seok ; Baek, Seung-jun ; Cho, Yun-cheol

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(1), pp.138-144

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
48
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NTCM-BC 전리층 모델을 이용한 한반도 내 위치추정 정확도 분석

김민규 ; 명재욱 ; 김정래 ; Kim, Mingyu ; Myung, Jaewook ; Kim, Jeongrae

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(5), pp.479-484

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
49
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

항행 안전 시스템을 위한 안전 목표 수준 기반 위험 평가 방법론

이홍석 ; 조상훈 ; Lee, Hongseok ; Jo, Sanghoon

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(4), pp.285-291

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
50
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

데이터 통신망을 이용한 복수 구조요원 실내 위치 추적

천세범 ; 임순 ; 이민수 ; 허문범 ; Chun, Se-Bum ; Lim, Soon ; Lee, Min-Su ; Heo, Moon-Beom

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2013, Vol.17(6), pp.810-815

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

51
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

태안 비행장과 김포공항 비행시험을 통한 ILS와 GBAS 비교

구본수 ; 김우리얼 ; 주요한 ; 홍교영 ; Koo, Bon-Soo ; Kim, Woo-Ri-Ul ; Ju, Yo-Han ; Hong, Gyo-Young

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2015, Vol.19(3), pp.192-198

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

52
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

e-Navigation 시대 해상통신 요구조건 분석

양규식 ; Yang, Gyul-sik

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(5), pp.423-427

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
53
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

비행시험용 SBAS 접근 절차 검증을 위한 요구사항 분석

홍재범 ; 홍교영 ; 강희원 ; 김군택 ; Hong, Jae-Beom ; Hong, Gyo-Young ; Kang, Hee Won ; Kim, Koon-Tack

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2017, Vol.21(6), pp.549-553

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
54
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Accuracy of Lower Extremity Alignment in Total Knee Arthroplasty Using Navigation System - Data Analysis of 661 Cases -

Kwon, Soon-Haeng; Lee, Joo-Hong; Kim, Kwang-Kyoun

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2009, Vol.44(6), p.599-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2009.44.6.599 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
55
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of the Radiologic Results of Total Knee Arthroplasty using Electromagnetic Navigation with the Conventional Technique

Won, Ye-Yeon; Cui, Wen-Quan; Lee, Doo-Hyung; Piao, Tai-Hu; Hur, June-Huyck; Shin, Dong-Sun

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2008, Vol.43(6), p.760-765 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2008.43.6.760 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
56
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

국내 성능기반항공통신 및 감시(PBCS) 도입 방안

홍승범 ; 최원혁 ; Hong, Seung-Boem ; Choi, Won-Hyuck

한국항행학회논문지 = Journal of advanced navigation technology, 2016, Vol.20(4), pp.336-343

ISSN: 1226-9026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
57
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

수중 구조물 형상의 영상 정보를 이용한 수중로봇 위치인식 기법

정종대(Jongdae Jung) ; 최수영(Suyoung Choi) ; 최현택(Hyun-Taek Choi) ; 명현(Hyun Myung)

한국해양공학회지, 2015, Vol.29(5), pp.392-397

ISSN: 1225-0767

Toàn văn sẵn có

58
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Radiologic Measurements of Total Knee Replacement using Computer-assisted Navigation System and Conventional System in Varus Deformity of the Knee

Bae, Dae Kyung; Yoon, Kyoung Ho; Kim, Seon Goo; Park, Jae Wan; Shin, Myeung Cheol; Roh, Jun Ha

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2007, Vol.42(2), p.227-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2007.42.2.227 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
59
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation Analysis between Navigation and Radiographic Measurement for Component Position of Total Knee Arthroplasty

Choi, Ho-Rim; Park, Jong-Seok; Jeong, Dushin; Lee, Byung-Ill

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2007, Vol.42(5), p.565-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2007.42.5.565 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
60
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

슬관절 전치환술을 시행하는 초심자에게 네비게이션이 줄 수 있는 장점

조명래(Myung-Rae Cho) ; 송석균(Suk-Kyoon Song) ; 최원기(Won-Kee Choi)

대한정형외과학회지, 2017, Vol.52(5), pp.411-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 34.283  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (46)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (67)
 2. 1996đến2000  (573)
 3. 2001đến2005  (2.832)
 4. 2006đến2011  (6.103)
 5. Sau 2011  (24.708)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (34.153)
 2. Bài báo  (98)
 3. Tài nguyên văn bản  (15)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (31.820)
 2. French  (1.089)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kim, Chang Hyun
 2. Kim, Jae Hyung
 3. Park, Jong Hyun
 4. Kwon, Bong KI
 5. Kim, Sung Tae

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...