skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 49 của 49  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Năm xuất bản: 2011đến2013 xóa Nhan đề tạp chí: Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and mechanical properties of carbon/carbon composites with high textured pyrolytic carbon matrix

LI, Wei ; LI, He-Jun ; Wang, Jie ; Zhang, Shou-Yang ; Yang, Xi ; Wei, Jian-Feng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, July 2013, Vol.23(7), pp.2129-2134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62707-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic graphitization of PAN-based carbon fibers with electrodeposited Ni-Fe alloy

Zhou, Hai-Hui ; Peng, Qi-Ling ; Huang, Zhen-Hua ; Yu, Qiang ; Chen, Jin-Hua ; Kuang, Ya-Fei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(3), pp.581-587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60754-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
43
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of Ti–45Al–5.5(Cr,Nb,B,Ta) alloy sintered at different SPS temperatures

Xiao, Shu-Long ; Xu, Li-Juan ; Yu, Hong-Bao ; Tian, Jing ; Chen, Yu-Yong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2012, Vol.22(12), pp.2960-2964 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61556-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
44
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure of cast γ-TiAl based alloy solidified from β phase region

Wang, Yan ; Liu, Yong ; Yang, Guang-Yu ; LI, Hui-Zhong ; Tang, Bei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(2), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60702-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
45
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Si-addition as a grain refiner on microstructure and properties of Ti-6Al-4V Alloy

Ibrahim, Khaled M ; Hussein, Abdel Hamied ; Abdelkawy, Mohamed

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, July 2013, Vol.23(7), pp.1863-1874 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62671-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
46
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructure and tensile strength of NiCoCrAl alloy sheet fabricated by EB-PVD

Shi, Guo-Dong ; Wang, Zhi ; Wang, Yi-Shou ; Wu, Zhan-Jun ; Liang, Jun

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2012, Vol.22(10), pp.2395-2401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61476-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
47
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of intermetallic compounds on heat resistance of hot roll bonded titanium alloy–stainless steel transition joint

Zhao, Dong-Sheng ; Yan, Jiu-Chun ; Liu, Yu-Jun

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, July 2013, Vol.23(7), pp.1966-1970 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62684-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
48
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructure and mechanical property of extruded 7090/SiCp composite

Yuan, Wu-Hua ; An, Bai-Ling

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, September 2012, Vol.22(9), pp.2080-2086 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61431-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
49
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphology and chemical composition of γ/γ' phases in Re-containing Ni-based single crystal superalloy during two-step aging

Wang, Jing ; Zhang, Lan-Ting ; Chen, Ke ; Sun, Nai-Rong ; Shan, Ai-Dang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(7), pp.1513-1517 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60889-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 41 - 49 của 49  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, Yong
  2. Pan, Fu-Sheng
  3. Ding, Wen-Jiang
  4. Guo, Xi-Ping
  5. Wang, Jing-Feng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...