skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 302  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Cơ sở dữ liệu: DataCite xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screen shots of the CSHLmpd user interface

Zhenyu Xuan ; Fang Zhao ; Jinhua Wang ; Gengxin Chen ; Michael Q Zhang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5938

Toàn văn sẵn có

42
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The system user-interface design

Yi Lu ; Adrian E Platts ; G Charles Ostermeier ; Stephen A Krawetz

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.8189

Toàn văn sẵn có

43
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elements of the GenePath user interface

Peter Juvan ; Janez Demsar ; Gad Shaulsky ; Blaz Zupan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5011.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5011

Toàn văn sẵn có

44
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A) The graphical user interface of wiff2dta in directory-mode

Andreas M Boehm ; Robert P Galvin ; Albert Sickmann

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.2827.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.2827

Toàn văn sẵn có

45
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A) The graphical user interface of wiff2dta in directory-mode

Andreas M Boehm ; Robert P Galvin ; Albert Sickmann

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.2827

Toàn văn sẵn có

46
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The database user interface provides user friendly menus

Nelson JF da Silveira ; Helen A Arcuri ; Carlos E Bonalumi ; Fátima P de Souza ; Isabel MVGC Mello ; Paula Rahal ; João RR Pinho ; Walter F de Azevedo

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3358.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3358

Toàn văn sẵn có

47
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screenshot of the user interface to the MySQL database

Estienne C Swart ; Winston A Hide ; Cathal Seoighe

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1631

Toàn văn sẵn có

48
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screenshot of the user interface to the MySQL database

Estienne C Swart ; Winston A Hide ; Cathal Seoighe

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1631.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.1631

Toàn văn sẵn có

49
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two examples of the user interface of the EMMA software

A. Goesmann ; B. Linke ; D. Bartels ; M. Dondrup ; L. Krause ; H. Neuweger ; S. Oehm ; T. Paczian ; A. Wilke ; F. Meyer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.4989

Toàn văn sẵn có

50
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two examples of the user interface of the EMMA software

A. Goesmann ; B. Linke ; D. Bartels ; M. Dondrup ; L. Krause ; H. Neuweger ; S. Oehm ; T. Paczian ; A. Wilke ; F. Meyer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.4989.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4989

Toàn văn sẵn có

51
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DeNovoID User Interface showing a query containing a mass tag

Brian D. Halligan ; Victor Ruotti ; Simon N. Twigger ; Andrew S. Greene

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5057.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5057

Toàn văn sẵn có

52
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Indivo user interface showing laboratory test results

Kenneth D Mandl ; William W Simons ; William CR Crawford ; Jonathan M Abbett

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.19584

Toàn văn sẵn có

53
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DeNovoID User Interface showing a query containing a mass tag

Brian D. Halligan ; Victor Ruotti ; Simon N. Twigger ; Andrew S. Greene

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5057

Toàn văn sẵn có

54
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

TypeShift: A User Interface for Visualizing the Typing Process

Adam Goodkind

DOI: 10.21985/N2M99M

Toàn văn sẵn có

55
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Indivo user interface showing laboratory test results

Kenneth D Mandl ; William W Simons ; William CR Crawford ; Jonathan M Abbett

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.19584.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.19584

Toàn văn sẵn có

56
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A screen shot of the BioNetS user interface for the chemical oscillator example

David Adalsteinsson ; David McMillen ; Timothy C Elston

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.31402.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.31402

Toàn văn sẵn có

57
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A screen shot of the BioNetS user interface for the chemical oscillator example

David Adalsteinsson ; David McMillen ; Timothy C Elston

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.31402

Toàn văn sẵn có

58
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EASE user interface is designed for quick annotation and analysis of gene lists

Douglas A Hosack ; Glynn Dennis ; Brad T Sherman ; H Clifford Lane ; Richard A Lempicki

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.30668.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.30668

Toàn văn sẵn có

59
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two comparison files loaded into Bullfrog using the HTML-based graphical user interface

Matthew A Zapala ; Daniel J Lockhart ; Daniel G Pankratz ; Anthony J Garcia ; Carrolee Barlow ; David J Lockhart

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.29770

Toàn văn sẵn có

60
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bullfrog user interface showing the default filter criteria applied to two pairwise comparison files

Matthew A Zapala ; Daniel J Lockhart ; Daniel G Pankratz ; Anthony J Garcia ; Carrolee Barlow ; David J Lockhart

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.29769

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 302  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (297)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Matthew I Kim
  2. Kevin B Johnson
  3. David Honys
  4. Patrik Hovanec
  5. Nikoleta Dupl'áková

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...