skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 19.029  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Năm xuất bản: 1998đến2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Splitting rules for graceful degradation of user interfaces

Florins, Murielle ; Simarro, Francisco ; Vanderdonckt, Jean ; Michotte, Benjamin

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.264-266

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111505

Toàn văn không sẵn có

42
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards virtualization of user interfaces based on UsiXML

Molina Massó, José ; Vanderdonckt, Jean ; Simarro, Francisco ; López, Pascual

Proceedings of the tenth international conference on 3d web technology, 29 March 2005, pp.169-178

ISBN: 1595930124 ; ISBN: 9781595930125 ; DOI: 10.1145/1050491.1050516

Toàn văn không sẵn có

43
Task Models and Diagrams for User Interface Design: 6th International Workshop, TAMODIA 2007, Toulouse, France, November 7-9, 2007. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task Models and Diagrams for User Interface Design: 6th International Workshop, TAMODIA 2007, Toulouse, France, November 7-9, 2007. Proceedings

Winckler, Marco ; Johnson, Hilary ; Palanque, Philippe

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-77221-7 ; E-ISBN: 978-3-540-77222-4 ; DOI: 10.1007/978-3-540-77222-4

Toàn văn sẵn có

44
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workshop on behavior-based user interface customization

Bergman, Lawrence ; Lau, Tessa

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.372-373

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964540

Toàn văn không sẵn có

45
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Need for AI: Intuitive User Interfaces for Mobile Augmented Reality Systems

Julier, S ; Brown, D ; Baillot, Y; NAVAL RESEARCH LAB WASHINGTON DC

Accession Number: ADA500202

Toàn văn sẵn có

46
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating multiplatform user interfaces by annotation and adaptation

Ding, Yun ; Litz, Heiner

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.270-272

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111507

Toàn văn không sẵn có

47
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive evolution of XUL user interfaces

Quiroz, Juan ; Louis, Sushil ; Dascalu, Sergiu

Proceedings of the 9th annual conference on genetic and evolutionary computation, 07 July 2007, pp.2151-2158

ISBN: 9781595936974 ; ISBN: 1595936971 ; DOI: 10.1145/1276958.1277373

Toàn văn không sẵn có

48
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nested user interface components

Perlin, Ken ; Meyer, Jon

Proceedings of the 12th annual ACM symposium on user interface software and technology, 07 November 1999, pp.11-18

ISBN: 1581130759 ; ISBN: 9781581130751 ; DOI: 10.1145/320719.322578

Toàn văn không sẵn có

49
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible user interfaces for children

Revelle, Glenda ; Zuckerman, Oren ; Druin, Allison ; Bolas, Mark

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.2051-2052

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1057095

Toàn văn không sẵn có

50
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating form-based user interfaces for XML vocabularies

Kuo, Y ; Shih, N ; Tseng, Lendle ; Hu, Hsun-Cheng

Proceedings of the 2005 ACM symposium on document engineering, 02 November 2005, pp.58-60

ISBN: 1595932402 ; ISBN: 9781595932402 ; DOI: 10.1145/1096601.1096619

Toàn văn không sẵn có

51
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A layout framework for 3D user interfaces

Lee, Wai ; Green, Mark

Proceedings of the ACM symposium on virtual reality software and technology, 07 November 2005, pp.96-105

ISBN: 1595930981 ; ISBN: 9781595930989 ; DOI: 10.1145/1101616.1101636

Toàn văn không sẵn có

52
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Collaborative mobile user interface design": how should companies design the mobile user interface together?

Williams, David

Proceedings of the 3rd international conference on mobile technology, applications & systems, 25 October 2006, pp.70-es

ISBN: 1595935193 ; ISBN: 9781595935199 ; DOI: 10.1145/1292331.1292413

Toàn văn không sẵn có

53
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Siftables: towards sensor network user interfaces

Merrill, David ; Kalanithi, Jeevan ; Maes, Pattie

Proceedings of the 1st international conference on tangible and embedded interaction, 15 February 2007, pp.75-78

ISBN: 9781595936196 ; ISBN: 159593619X ; DOI: 10.1145/1226969.1226984

Toàn văn không sẵn có

54
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of user interface design tools

Olsen, Jr, Dan ; Klemmer, Scott

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.2134-2135

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1057124

Toàn văn không sẵn có

55
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-interface design, culture, and the future

Marcus, Aaron

Proceedings of the Working Conference on advanced visual interfaces, 22 May 2002, pp.15-27

ISBN: 1581135378 ; ISBN: 9781581135374 ; DOI: 10.1145/1556262.1556264

Toàn văn không sẵn có

56
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facilitating user interface adaptation to mobile devices

Repo, Pertti

Proceedings of the third Nordic conference on human-computer interaction, 23 October 2004, pp.433-436

ISBN: 1581138571 ; ISBN: 9781581138573 ; DOI: 10.1145/1028014.1028088

Toàn văn không sẵn có

57
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic layout for 3D user interfaces construction

Lee, Wai ; Green, Mark

Proceedings of the 2006 ACM international conference on virtual reality continuum and its applications, 14 June 2006, pp.113-120

ISBN: 1595933247 ; ISBN: 9781595933249 ; DOI: 10.1145/1128923.1128942

Toàn văn không sẵn có

58
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface, or User Interference?

Kay, Alan

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.4-4

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964444

Toàn văn không sẵn có

59
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model-driven approach to generating user interfaces

Kavaldjian, Sevan

Proceedings of the the 6th joint meeting of the European software engineering conference and the ACM SIGSOFT symposium on the foundations of software engineering, 07 September 2007, pp.603-606

ISBN: 9781595938114 ; ISBN: 1595938117 ; DOI: 10.1145/1287624.1287721

Toàn văn không sẵn có

60
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model-driven approach to generating user interfaces

Kavaldjian, Sevan

The 6th Joint Meeting on european software engineering conference and the acm sigsoft symposium on the foundations of software engineering, 03 September 2007, pp.603-606

ISBN: 9781595938121 ; ISBN: 1595938125 ; DOI: 10.1145/1295014.1295053

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 19.029  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (446)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.261)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1.577)
 2. 2000đến2001  (2.364)
 3. 2002đến2003  (3.064)
 4. 2004đến2006  (8.511)
 5. Sau 2006  (3.513)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. ACM International Conference Proceeding Series  (1.179)
 2. CHI '00 Extended Abstracts on human factors in computing systems  (98)
 3. CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems  (257)
 4. CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems  (271)
 5. CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems  (100)
 6. CHI 98 Conference Summary on human factors in computing systems  (91)
 7. Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings  (1.251)
 8. International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI  (163)
 9. Proceedings of SPIE  (945)
 10. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering  (655)
 11. Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces  (68)
 12. Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces  (78)
 13. Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces  (61)
 14. Proceedings of the 6th international conference on intelligent user interfaces  (27)
 15. Proceedings of the 7th international conference on intelligent user interfaces  (62)
 16. Proceedings of the 8th international conference on intelligent user interfaces  (77)
 17. Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces  (88)
 18. Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems  (541)
 19. Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces  (253)
 20. UIST: Proceedings of the Annual ACM Symposium on User Interface Softaware and Technology  (76)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (18.675)
 2. French  (45)
 3. German  (10)
 4. Portuguese  (8)
 5. Korean  (3)
 6. Spanish  (3)
 7. Interlingue  (2)
 8. Polish  (1)
 9. Italian  (1)
 10. Thai  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Landay, James
 2. Ishii, Hiroshi
 3. Myers, Brad
 4. Igarashi, Takeo
 5. Lieberman, Henry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...