skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 691  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Operation of the Religious Strategy in U.S. Public Diplomacy——Comments on Truman Administration Establishing International "Religious Front"
宗教战略在美国公共外交中的运作——评杜鲁门政府建立的国际“宗教战线”

贾付强 李隽

太平洋学报 (Pacific Journal), 2013, 21(4), pp.20-28

ISSN: 1004-8049

Toàn văn không sẵn có

42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Trends of Japan's Energy Diplomacy in the Context of Resource Nationalism
资源民族主义语境下日本能源外交的新策略

尹晓亮

日本问题研究 (Japan Problem Studies), 2011, 25(1), pp.8-13

ISSN: 1004-2458

Toàn văn không sẵn có

43
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi- sided View of America's Diplomacy towards Japan
美国对日外交的多维审视

黄凤志 吕平

太平洋学报 (Pacific Journal), 2012, 20(2), pp.46-54

ISSN: 1004-8049

Toàn văn không sẵn có

44
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Current State and Prospects of China’s Judicial Diplomacy
中国开展法律外交的现状与发展趋势研究

谷昭民

现代法学 (Modern Law Science), 2013, 35(4), pp.173-180

ISSN: 1001-2397

Toàn văn không sẵn có

45
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does size matter? Foreign aid in Taiwan's diplomatic strategy, 2000–8

Tubilewicz, Czeslaw ; Guilloux, Alain

Australian Journal of International Affairs, 01 June 2011, Vol.65(3), p.322-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2011.563777

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
46
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Path, Result and Trouble of Public Diplomatic System Set up by Japan in Postwar
战后日本构建公共外交体系的路径、成效及困境

龚娜

北华大学学报:社会科学版 (Journal of Beihua University(Social Sciences)), 2014, 15(3), pp.55-59

ISSN: 1009-5101

Toàn văn không sẵn có

47
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of Kunming Pan - Asian Financial Service Center in China's peripheral fmancial diplomacy in the perspective of political economics based on international finance
昆明区域国际金融中心在我国周边金融外交中的作用——基于国际金融的政治经济学分析

孔玥

云南民族大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Yunnan Nationalities University:Social Sciences), 2014, 31(6), pp.128-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-867X

Toàn văn không sẵn có

48
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Perspective of "Democratic Diplomacy": A Review of the Idea of the Democratic Peace
从“民主”外交视角对“民主和平论”的再审视

许晓春 葛昕

太平洋学报 (Pacific Journal), 2012, 20(6), pp.37-43

ISSN: 1004-8049

Toàn văn không sẵn có

49
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of CPC's Party Diplomacy since the Reform and Opening up
改革开放以来中国共产党政党外交探析

李英

辽宁师范大学学报:社会科学版 (Journal of Liaoning Normal University(Social Science Edition)), 2012, 35(2), pp.154-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-1751

Toàn văn không sẵn có

50
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hegemonic Culture and the Threat of Culture——The US Cultural Diplomacy and Its Influence on China and the World
霸权文化与文化威胁——美国文化外交及其对中国和世界的影响

简涛洁

太平洋学报 (Pacific Journal), 2011, 19(6), pp.23-30

ISSN: 1004-8049

Toàn văn không sẵn có

51
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Inquiry Into Li Hongzhang's View on Foreign Policy of Gains and Losses during the Westernization Movement
洋务运动中李鸿章对外主张之得失研究

于灵 夏雨

辽宁师范大学学报:社会科学版 (Journal of Liaoning Normal University(Social Science Edition)), 2011, 34(6), pp.134-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-1751

Toàn văn không sẵn có

52
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Theoretical and Practical Consciousness of CPC Cultural Diplomacy
论中国共产党文化外交的理论自觉与实践自觉

张殿军

江苏大学学报:社会科学版 (Journal Of Jiangsu University:Social Science Edition), 2012, 14(4), pp.8-13

ISSN: 1671-6604

Toàn văn không sẵn có

53
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Historical Study on Economic Aid Diplomacy of the United States to Underdeveloped Areas during Eisenhower's Presidency
对艾森豪威尔时期美国在不发达地区开展经济援助外交的历史考察

向丽华

南华大学学报:社会科学版 (Journal of Nanhua University(Social Science Edition)), 2013, 14(2), pp.73-77

ISSN: 1673-0755

Toàn văn không sẵn có

54
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy in the Strategy for Constructing Kunming into a Regionally Important International City
昆明区域性国际城市战略中的公共外交

张金平

云南民族大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Yunnan Nationalities University:Social Sciences), 2011, 28(3), pp.151-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-867X

Toàn văn không sẵn có

55
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Middle Power v. s ROK's Environmental Diplomacy
中等强国视角下韩国的环境外交

宋效峰

延边大学学报:社会科学版 (Journal of Yanbian University(Social Sciences)), 2015, 48(2), pp.45-52

ISSN: 1009-3311

Toàn văn không sẵn có

56
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media Diplomacy and the Construction of National Image New Media Diplomacy from the Perspective of Communication Means
媒体外交与国家形象构建——传播手段视角下的新媒体外交

赵楠 宋燕

兰州大学学报:社会科学版 (Journal of Lanzhor University(Social Sciences)), 2012, 40(6), pp.26-33

ISSN: 1000-2804

Toàn văn không sẵn có

57
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cultural Cold War:Sport Diplomacy towards the Third World during Eisenhower Administration
文化冷战——艾森豪威尔政府对第三世界国家的体育外交

杨茂

体育科学 (China Sport Science), 2013, 33(6), pp.39-44

ISSN: 1000-677X

Toàn văn không sẵn có

58
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconsideration of Yeltsin' s "One-sided" Foreign Policy
再议叶利钦“一边倒”外交政策

鲍永娟 张政

重庆理工大学学报:社会科学版 (Journal of Chongqing Institute of Technology), 2012, 26(3), pp.81-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-8425

Toàn văn không sẵn có

59
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of China-US Media Communication and Public Diplomacy in a Post-crisis World——Review of the Fourth International Forum on Public Relation and Advertising
后危机时代中美新闻传播和公共外交的未来——第四届公关与广告国际学术论坛论点综述

陈欧阳

武汉理工大学学报:社会科学版 (Journal of Wuhan University of Technology(Social Science Edition)), 2012, 25(1), pp.38-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1671-6477

Toàn văn không sẵn có

60
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Governance of Modern Sports and Leisure
论国家治理现代化视域下的体育治理

公冶民

首都体育学院学报 (Journal of Capital College of Physical Education), 2014, 26(4), pp.292-297

ISSN: 1009-783X

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 691  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (264)
 2. Toàn văn trực tuyến (141)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (5)
 2. 2000đến2003  (15)
 3. 2004đến2007  (126)
 4. 2008đến2012  (311)
 5. Sau 2012  (233)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (296)
 2. French  (46)
 3. Spanish  (37)
 4. German  (11)
 5. Russian  (4)
 6. Portuguese  (4)
 7. Arabic  (2)
 8. Japanese  (2)
 9. Italian  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 國立中興大學國際政治研究所
 2. Dimeo, Paul
 3. Jones, Alun
 4. Hunt, Thomas M.
 5. Hunt, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...