skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 41 - 60 của 202  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản French xóa Tất cả các phiên bản Chaudhri, Imran xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF, PROCÉDÉ ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE DESTINÉS À LA COMMUTATION ENTRE DES INTERFACES DE CAMÉRA
DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR SWITCHING BETWEEN CAMERA INTERFACES

Christie, Gregory ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

42
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
43
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR DE MESSAGERIE POUR LA CAPTURE ET LA TRANSMISSION D'UN CONTENU MULTIMÉDIA ET D'EMPLACEMENT
MESSAGE USER INTERFACES FOR CAPTURE AND TRANSMITTAL OF MEDIA AND LOCATION CONTENT

Yang, Lawrence, Y ; Chaudhri, Imran ; Dellinger, Richard, R ; Garcia, Roberto ; Wood, Justin ; Lindeman, Kevin, J ; Macomber, Kyle, S ; Chang, Jae, Woo ; Bistolas, Eugene, M ; Lemay, Stephen, O ; Van Os, Marcel ; Frost, Megan, M ; Dickens, Joshua, B ; Coffman, Patrick, L ; Krenn, Matthaeus

Toàn văn sẵn có

44
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR DE MESSAGE PERMETTANT DE CAPTURER ET DE TRANSMETTRE UN SUPPORT ET UN EMPLACEMENT
MESSAGE USER INTERFACES FOR CAPTURED AND TRANSMITTAL OF MEDIA AND LOCATION

Yang, Lawrence, Y ; Lee, Woo-Ram ; Garcia, Roberto ; Wood, Justin ; Macomber, Kyle, S ; Kandangath, Anil, K ; Tu, Xiaoyuan ; Morales Vivo, Oscar ; Federighi, Craig, M ; Chaudhri, Imran ; Lemay, Stephen, O ; Bistolas, Eugene, M ; Krishnaswamy, Arvindh

Toàn văn sẵn có

45
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR POUR MANIPULER DES OBJETS D'UNE INTERFACE UTILISATEUR
USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan, R ; Dye, Alan, C ; Foss, Christopher, Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kerr, Duncan, Robert ; Lemay, Stephen, O ; Maric, Natalia ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Butcher, Gary, Ian

Toàn văn sẵn có

46
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TELEFONBENUTZERSCHNITTSTELLE
INTERFACE UTILISATEUR DE TÉLÉPHONE
PHONE USER INTERFACE

Yang, Lawrence, Y ; Dye, Alan, C ; Chaudhri, Imran ; Lemay, Stephen, O ; Foss, Christopher, Patrick ; Davydov, Anton, M ; Kennedy, Zachery ; Edwards, Dylan, Ross ; Ive, Jonathan, P ; Agnoli, Giovanni, M

Toàn văn sẵn có

47
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR DE TÉLÉPHONE
PHONE USER INTERFACE

Yang, Lawrence, Y ; Dye, Alan, C ; Chaudhri, Imran ; Lemay, Stephen, O ; Foss, Christopher, Patrick ; Davydov, Anton, M ; Kennedy, Zachery ; Edwards, Dylan, Ross ; Ive, Jonathan, P ; Agnoli, Giovanni, M

Toàn văn sẵn có

48
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR DE TÉLÉPHONE
PHONE USER INTERFACE

Yang, Lawrence, Y ; Dye, Alan, C ; Chaudhri, Imran ; Lemay, Stephen, O ; Foss, Christopher, Patrick ; Davydov, Anton, M ; Kennedy, Zachery ; Edwards, Dylan, Ross ; Ive, Jonathan, P ; Agnoli, Giovanni, M

Toàn văn sẵn có

49
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REMOTE-BENUTZERSCHNITTSTELLE
INTERFACE UTILISATEUR DISTANTE
REMOTE USER INTERFACE

Ive, Jonathan P ; Graham, David Chance ; Foss, Christopher Patrick ; Lemay, Stephen O ; Yang, Lawrence Y ; Dye, Alan C ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

50
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REMOTE-KAMERABENUTZERSCHNITTSTELLE
INTERFACE UTILISATEUR D'APPAREIL PHOTO À DISTANCE
REMOTE CAMERA USER INTERFACE

Dye, Alan, C ; Chaudhri, Imran ; Foss, Christopher, Patrick ; Wilson, Christopher ; Lemay, Stephen, O ; Butcher, Gary, Ian ; Yang, Lawrence, Y ; Karunamuni, Chanaka, G ; Maric, Natalia ; Manzari, Johnnie

Toàn văn sẵn có

51
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REMOTE-KAMERABENUTZERSCHNITTSTELLE
INTERFACE UTILISATEUR D'APPAREIL PHOTO À DISTANCE
REMOTE CAMERA USER INTERFACE

Dye, Alan, C ; Chaudhri, Imran ; Foss, Christopher, Patrick ; Wilson, Christopher ; Lemay, Stephen, O ; Butcher, Gary, Ian ; Yang, Lawrence, Y ; Karunamuni, Chanaka, G ; Maric, Natalia ; Manzari, Johnnie

Toàn văn sẵn có

52
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REMOTE-KAMERABENUTZERSCHNITTSTELLE
INTERFACE UTILISATEUR DE CAMÉRA À DISTANCE
REMOTE CAMERA USER INTERFACE

Dye, Alan C ; Chaudhri, Imran ; Foss, Christopher Patrick ; Wilson, Christopher ; Lemay, Stephen O ; Butcher, Gary Ian ; Yang, Lawrence Y ; Karunamuni, Chanaka G ; Maric, Natalia ; Manzari, Johnnie

Toàn văn sẵn có

53
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR DISTANTE
REMOTE USER INTERFACE

Ive, Jonathan, P ; Graham, David, Chance ; Foss, Christopher, Patrick ; Lemay, Stephen, O ; Yang, Lawrence, Y ; Dye, Alan, C ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

54
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR DISTANTE
REMOTE USER INTERFACE

Ive, Jonathan, P ; Graham, David, Chance ; Foss, Christopher, Patrick ; Lemay, Stephen, O ; Yang, Lawrence, Y ; Dye, Alan, C ; Chaudhri, Imran

Toàn văn sẵn có

55
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MANIPULATIONS D'UN OBJET SUR UNE INTERFACE UTILISATEUR
USER INTERFACE OBJECT MANIPULATIONS IN A USER INTERFACE

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan, R ; Dye, Alan, C ; Foss, Christopher, Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kerr, Duncan, Robert ; Lemay, Stephen, O ; Maric, Natalia ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Butcher, Gary, Ian

Toàn văn sẵn có

56
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR D'APPAREIL PHOTO À DISTANCE
REMOTE CAMERA USER INTERFACE

Dye, Alan, C ; Chaudhri, Imran ; Foss, Christopher, Patrick ; Wilson, Christopher ; Lemay, Stephen, O ; Butcher, Gary, Ian ; Yang, Lawrence, Y ; Karunamuni, Chanaka, G ; Maric, Natalia ; Manzari, Johnnie

Toàn văn sẵn có

57
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
58
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VORRICHTUNG, VERFAHREN UND GRAFISCHE BENUTZEROBERFLÄCHE ZUR AUSWAHL VON BENUTZEROBERFLÄCHENOBJEKTEN
DISPOSITIF, PROCÉDÉ, ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE DESTINÉS À DÉPLACER DES OBJETS D'INTERFACE UTILISATEUR
DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MOVING USER INTERFACE OBJECTS

Zambetti, Nicholas ; Karunamuni, Chanaka, G ; Chaudhri, Imran ; Foss, Christopher, P ; Bistolas, Eugene, M ; Macomber, Kyle, S ; Rauenbuehler, Keith, W ; Broughton, Lee, S ; Freidling, Arnold

Toàn văn sẵn có

59
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VORRICHTUNG, VERFAHREN UND GRAFISCHE BENUTZEROBERFLÄCHE ZUR AUSWAHL VON BENUTZEROBERFLÄCHENOBJEKTEN
DISPOSITIF, PROCÉDÉ, ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE DESTINÉS À DÉPLACER DES OBJETS D'INTERFACE UTILISATEUR
DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MOVING USER INTERFACE OBJECTS

Zambetti, Nicholas ; Karunamuni, Chanaka, G ; Chaudhri, Imran ; Foss, Christopher, P ; Bistolas, Eugene, M ; Macomber, Kyle, S ; Rauenbuehler, Keith, W ; Broughton, Lee, S ; Freidling, Arnold

Toàn văn sẵn có

60
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF, PROCÉDÉ, ET INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE DESTINÉS À DÉPLACER DES OBJETS D'INTERFACE UTILISATEUR
DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MOVING USER INTERFACE OBJECTS

Zambetti, Nicholas ; Karunamuni, Chanaka, G ; Chaudhri, Imran ; Foss, Christopher, P ; Bistolas, Eugene, M ; Macomber, Kyle, S ; Rauenbuehler, Keith, W ; Broughton, Lee, S ; Freidling, Aronld

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 202  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (15)
 2. 2008đến2009  (34)
 3. 2010đến2011  (13)
 4. 2012đến2014  (27)
 5. Sau 2014  (113)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri, Imran
 2. Christie, Greg
 3. Ording, Bas
 4. Lemay, Stephen, O
 5. Forstall, Scott

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...