skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 27 của 27  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from: Dynamics of copy number variation in host races of the pea aphid

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/4 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/5 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/6 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/7 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/8 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/10 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/9 ; Related DOI: 10.1093/MOLBEV/MSU266 ; Related DOI: 10.1093/MOLBEV/MSU266

Toàn văn sẵn có

22
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

01 - Output files from Picard "CalculateHsMetrics"

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

23
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

02 - R matrix of normalized read count data

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

24
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

03 - Squared root and transformed read count data

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

25
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

04 - Matrix of raw alpha values

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/4 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

26
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

05 - Data for and results of GLMM1

Duvaux, Ludovic ; Geissmann, Quentin ; Gharbi, Karim ; Zhou, Jing-Jiang ; Ferrari, Julia ; Smadja, Carole M. ; Butlin, Roger K.

DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V/5 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.JF29V

Toàn văn sẵn có

27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Most sleep does not serve a vital function: Evidence from

Geissmann, Quentin ; Beckwith, Esteban J ; Gilestro, Giorgio F

Science advances, February 2019, Vol.5(2), pp.eaau9253 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2375-2548 ; PMID: 30801012 Version:1 ; DOI: 10.1126/sciadv.aau9253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 27 của 27  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2014  (11)
 3. 2015đến2015  (1)
 4. 2016đến2017  (6)
 5. Sau 2017  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Geissmann, Quentin
 2. Duvaux, Ludovic
 3. Smadja, Carole M.
 4. Butlin, Roger K.
 5. Ferrari, Julia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...