skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 1.967  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tighter Throughput Lower Bounds of Connectivity-Based Reliable Multicast MAC Protocol for IEEE 802.11 Wireless LANs

Woo-Yong Choi(최우용)

대한산업공학회지, 2012, Vol.38(4), pp.285-288

ISSN: 1225-0988

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IEEE 802.11 DCF의 성능 향상을 위한 부분적 비경쟁 전송 방법

최승찬(Seung-Chan Choi) ; 김선명(Sunmyeng Kim)

Proceedings of KIIT Conference, 2015, Vol.2015(6), pp.350-351

Toàn văn không sẵn có

23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Estimation of the Number of Contending Stations and its Application to a Multi-round Contention Resolution Scheme

Seowoo Jang ; Jin-Ghoo Choi ; Sung-Guk Yoon

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), September 2016, Vol.10(9), pp.4259-4271

Toàn văn không sẵn có

24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Fast Architecture Exploration Method for High Throughput IEEE 802.11e MAC Implementation Using SystemC

Yoon, Sung-Rok ; Huang, Min Li ; Seo, Sangho ; Ochi, Hiroshi ; Park, Sin-Chong

IEICE Transactions on Communications, 2010, Vol.E93-B(10), pp.2833-2836 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E93.B.2833

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

무선 메쉬 네트워크의 최적화를 위한 프로토콜 계층별 기술적 요구사항에 관한 분석

이순식(Soon-Sik Lee) ; 윤상만(Sang-Man Yun) ; 이상욱(Sang-Wook Lee) ; 전성근(Seong-Geun Jeon) ; 이우재(Woo-Jae Lee)

한국정보통신학회논문지, 2010, Vol.14(1), pp.77-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2234-4772

Toàn văn không sẵn có

26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the rate adaptation for IEEE 802.11 wireless networks

Lv, Shaohe ; Wang, Xiaodong ; Zhou, Xingming

Computer Networks, 2010, Vol.54(17), pp.3173-3186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; E-ISSN: 1872-7069 ; DOI: 10.1016/j.comnet.2010.05.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving Energy in Wireless Local Area Sensor Networks

Lloret, Jaime ; Sendra, Sandra ; Coll, Hugo ; Garcia, Miguel

The Computer Journal, 2010, Vol. 53(10), pp.1658-1673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4620 ; E-ISSN: 1460-2067 ; DOI: 10.1093/comjnl/bxp112

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOA and TOA Based Localization Services Protocol in IEEE 802.11 Networks

Neri, Alessandro ; Di Nepi, Alessandro ; Vegni, Anna

Wireless Personal Communications, 2010, Vol.54(1), pp.155-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-009-9719-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active Channel Reservation for Coexistence Mechanism (ACROS) for IEEE 802.15.4 and IEEE 802.11

Shin, Soo Young ; Woo, Dong Hyuk ; Lee, Jong Wook ; Park, Hong Seong ; Kwon, Wook Hyun

IEICE Transactions on Communications, 2010, Vol.E93-B(8), pp.2082-2087 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E93.B.2082

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
30
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

무선 Ad hoc LAN 성능에 스테이션의 이동성이 미치는 영향

이하철(Ha Cheol Lee)

한국통신학회논문지, 2010, Vol.35(6), pp.141-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

모바일 IEEE 802.11 BSS간 지능적 간섭회피 기법

박래혁(Laihyuk Park) ; 이건우(Gunwoo Lee) ; 나웅수(Woongsoo Na) ; 조성래(Sungrae Cho)

한국통신학회논문지, 2010, Vol.35(10), pp.1471-1478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and evaluation of a novel MAC layer handoff protocol for IEEE 802.11 wireless networks

Pazzi, Richard W ; Zhang, Zhenxia ; Boukerche, Azzedine

The Journal of Systems & Software, 2010, Vol.83(8), pp.1364-1372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/j.jss.2010.02.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
33
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Evaluation of Wireless Controller Area Network (WCAN) Using Token Frame Scheme

Ng, Wei ; Ng, Chee ; Ali, Borhanuddin ; Noordin, Nor

Wireless Personal Communications, 2013, Vol.72(4), pp.1847-1873 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-013-1099-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
34
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

모바일 단말의 PSM 성능 향상을 위한 적응적 패킷 스케줄링 기법

박영덕(Young Deok Park) ; 정경학(Kyoung-Hak Jung) ; 서영주(Young-Joo Suh)

한국통신학회논문지, 2013, Vol.38(8), pp.623-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-4717

Toàn văn không sẵn có

35
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A measurement-driven anti-jamming system for 802.11 networks

Pelechrinis, Konstantinos ; Broustis, Ioannis ; Krishnamurthy, Srikanth ; Gkantsidis, Christos

IEEE/ACM Transactions on Networking (TON), 01 August 2011, Vol.19(4), pp.1208-1222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-6692 ; E-ISSN: 1558-2566 ; DOI: 10.1109/TNET.2011.2106139

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
36
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving per-flow and weighted fairness for uplink and downlink in IEEE 802.11 WLANs

Wang, Chiapin

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2012, Vol.2012(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2012-239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
37
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced binary exponential backoff algorithm for fair channel access in the ieee 802.11 medium access control protocol

Al‐Hubaishi, M. ; Alahdal, T. ; Alsaqour, R. ; Berqia, A. ; Abdelhaq, M. ; Alsaqour, O.

International Journal of Communication Systems, December 2014, Vol.27(12), pp.4166-4184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1074-5351 ; E-ISSN: 1099-1131 ; DOI: 10.1002/dac.2604

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
38
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey and comparison of multichannel protocols for performance anomaly mitigation in IEEE 802.11wireless networks

Kim, Sok‐Hyong ; Kim, Dong‐Wook ; Suh, Young‐Joo

International Journal of Communication Systems, October 2013, Vol.26(10), pp.1288-1307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1074-5351 ; E-ISSN: 1099-1131 ; DOI: 10.1002/dac.1396

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
39
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jamming-resistant rate adaptation in Wi-Fi networks

Orakcal, Cankut ; Starobinski, David

Performance Evaluation, May 2014, Vol.75-76, pp.50-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-5316 ; E-ISSN: 1872-745X ; DOI: 10.1016/j.peva.2014.02.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
40
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Improvement Using Three Operation Modes in IEEE 802.11 DCF WLANs

Jeon, Youchan ; Kim, Haesoo ; Park, Jinwoo

IEICE Transactions on Communications, 2012, Vol.E95.B(12), pp.3918-3921 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E95.B.3918

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 1.967  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (36)
 2. 2001đến2004  (160)
 3. 2005đến2008  (497)
 4. 2009đến2013  (711)
 5. Sau 2013  (547)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.530)
 2. Korean  (89)
 3. Chinese  (32)
 4. French  (25)
 5. Japanese  (22)
 6. Portuguese  (14)
 7. Czech  (8)
 8. Spanish  (6)
 9. Swedish  (4)
 10. Russian  (2)
 11. German  (2)
 12. Polish  (1)
 13. Indonesian  (1)
 14. Lithuanian  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (14)
 2. Q - Science.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Turletti, Thierry
 2. Choi, Sunghyun
 3. Montavont, Nicolas
 4. Kim, Hwangnam
 5. Castignani, German

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...