skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 142  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual observatory publishing with DaCHS

Demleitner, M ; Neves, M.C ; Rothmaier, F ; Wambsganss, J

Astronomy and Computing, November 2014, Vol.7-8, pp.27-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2014.08.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euro-VO—Coordination of virtual observatory activities in Europe

Genova, Françoise ; Allen, Mark G ; Arviset, Christophe ; Lawrence, Andy ; Pasian, Fabio ; Solano, Enrique ; Wambsganss, Joachim

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.181-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.03.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible Approach to Astronomical Data Reduction Workflows in Kepler

Ciecieląg, Paweł ; Płóciennik, Marcin ; Spyra, Piotr ; Urbaniak, Michał ; Żok, Tomasz ; Pych, Wojciech

Procedia Computer Science, 2014, Vol.29, pp.1756-1761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2014.05.160

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UKRVO Astronomical WEB Services

Mazhaev, O.E

Nauka ta innovacìï, 01 January 2017, Vol.13(1), pp.38-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1815-2066 ; E-ISSN: 1815-2066 ; DOI: 10.15407/scin13.01.038

Truy cập trực tuyến

25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A brief survey on the Virtual Observatory

Araya, Mauricio ; Solar, Mauricio ; Antognini, Jonathan

New Astronomy, August 2015, Vol.39, pp.46-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1384-1076 ; E-ISSN: 1384-1092 ; DOI: 10.1016/j.newast.2015.03.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data challenges of time domain astronomy

Graham, Matthew ; Djorgovski, S. ; Mahabal, Ashish ; Donalek, Ciro ; Drake, Andrew ; Longo, Giuseppe

Distributed and Parallel Databases, 2012, Vol.30(5), pp.371-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-8782 ; E-ISSN: 1573-7578 ; DOI: 10.1007/s10619-012-7101-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VObs.it, the Italian contribution to the international Virtual Observatory—History, activities, strategy

Pasian, F

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.169-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.01.010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data modeling for the virtual observatory

Louys, Mireille

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.74-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.03.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ViSiON: Visibility Service for Observing Nights

Carry, B ; Berthier, J

Planetary and Space Science, 01 December 2018, Vol.164, pp.79-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/j.pss.2018.06.012

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
30
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual approach to astronomical problems

Skvortsov, N. ; Avvakumova, E. ; Bryukhov, D. ; Vovchenko, A. ; Vol’nova, A. ; Dluzhnevskaya, O. ; Kaigorodov, P. ; Kalinichenko, L. ; Kniazev, A. ; Kovaleva, D. ; Malkov, O. ; Pozanenko, A. ; Stupnikov, S.

Astrophysical Bulletin, 2016, Vol.71(1), pp.114-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1990-3413 ; E-ISSN: 1990-3421 ; DOI: 10.1134/S1990341316010120

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Services as Building Blocks for Science Gateways in Astrophysics

Sánchez-Expósito, S. ; Martín, P. ; Ruiz, J. ; Verdes-Montenegro, L. ; Garrido, J. ; Sirvent, R. ; Falcó, A. ; Badia, R. ; Lezzi, D.

Journal of Grid Computing, 2016, Vol.14(4), pp.673-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7873 ; E-ISSN: 1572-9184 ; DOI: 10.1007/s10723-016-9382-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planetary Science Virtual Observatory architecture

Erard, S ; Cecconi, B ; Le Sidaner, P ; Berthier, J ; Henry, F ; Chauvin, C ; André, N ; Génot, V ; Jacquey, C ; Gangloff, M ; Bourrel, N ; Schmitt, B ; Capria, M.T ; Chanteur, G

Astronomy and Computing, November 2014, Vol.7-8, pp.71-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2014.07.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
33
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Astronomical Surveys and Big Data

Mickaelian Areg M

Open astronomy, 01 March 2016, Vol.25(1), pp.75-88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2543-6376 ; DOI: 10.1515/astro-2017-0113

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
34
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Initiatives of the US Virtual Astronomical Observatory

Hanisch Robert J

Open astronomy, 01 September 2012, Vol.21(3), pp.301-308 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2543-6376 ; DOI: 10.1515/astro-2017-0388

Truy cập trực tuyến

35
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Auroral Planetary Imaging and Spectroscopy (APIS) service

Lamy, L ; Prangé, R ; Henry, F ; Le Sidaner, P

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.138-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.01.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
36
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Virtual Observatory: Data Sources

Malkov O ; Dluzhnevskaya O ; Bakanas E ; Kilpio E ; Kniazev A ; Kovaleva D ; Mironov A ; Pakhomov Yu ; Ryabchikova T ; Rykhlova L ; Sachkov M ; Sazonov S ; Zhukov A

Open astronomy, 01 March 2016, Vol.25(1), pp.107-115 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2543-6376 ; DOI: 10.1515/astro-2017-0115

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
37
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EPN-TAP protocol for the Planetary Science Virtual Observatory

Erard, S ; Cecconi, B ; Le Sidaner, P ; Berthier, J ; Henry, F ; Molinaro, M ; Giardino, M ; Bourrel, N ; André, N ; Gangloff, M ; Jacquey, C ; Topf, F

Astronomy and Computing, November 2014, Vol.7-8, pp.52-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2014.07.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
38
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building an archive with Saada

Michel, L ; Motch, C ; Nguyen, H.N ; Pineau, F.X

Astronomy and Computing, November 2014, Vol.7-8, pp.45-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2014.08.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
39
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Brazilian Science Data Center (BSDC)

de Almeida, Ulisses Barres ; Bodmann, Benno ; Giommi, Paolo ; Brandt, Carlos H

International Journal of Modern Physics: Conference Series, 2017, Vol.45 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2010-1945 ; DOI: 10.1142/S2010194517600758

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
40
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Databases of Publications and Observations as a Part of the Crimean Astronomical Virtual Observatory

Shlyapnikov A ; Bondar’ N ; Gorbunov M

Open astronomy, 01 December 2015, Vol.24(4), pp.462-468 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2543-6376 ; DOI: 10.1515/astro-2017-0250

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 142  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (108)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (10)
 2. 2005đến2007  (9)
 3. 2008đến2010  (26)
 4. 2011đến2014  (30)
 5. Sau 2014  (65)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (119)
 2. Japanese  (2)
 3. Portuguese  (1)
 4. French  (1)
 5. Ukrainian  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cecconi, B.
 2. André, N
 3. Le Sidaner, P.
 4. Erard, S
 5. Gangloff, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...