skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 22 của 22  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Datenbasierte Personas älterer Endbenutzer für die zielgruppenspezifische Entwicklung innovativer Informations- und Kommunikationssysteme im Gesundheitssektor
Data-based Personas of elderly end users for the target-group-specific development of innovative information and communication systems in the health sector

Schäfer, Katharina ; Mertens, Alexander ; Rasche, Peter ; Theis, Sabine ; Bröhl, Christina ; Apdarmani, Olga ; Seinsch, Tobias ; Nitsch, Verena ; Brandl, Christopher ; Wille, Matthias

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 2019, Vol.73(2), pp.177-192

ISSN: 0340-2444 ; E-ISSN: 2366-4681 ; DOI: 10.1007/s41449-019-00150-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open innovation using open source tools :: a case study at Sony Mobile

Munir, Hussan ; Linåker, Johan ; Wnuk, Krzysztof ; Runeson, Per ; Regnell, Björn

Empirical Software Engineering, Guiding Development of Contribution and Community Strategies in Open Source Software Requirements Engineering, 2018-02, Vol.23(1), pp.186-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-3256 ; ISSN: 1382-3256 ; ISBN: 9789178951734 ; ISBN: 9789178951741 ; DOI: 10.1007/s10664-017-9511-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 22 của 22  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2011  (3)
  2. 2011đến2012  (1)
  3. 2013đến2013  (1)
  4. 2014đến2015  (3)
  5. Sau 2015  (9)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...