skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 504  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AIR SUPPLY AND RETURN SYSTEM OF A GALLEY OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

22
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

23
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHARIOT D'OFFICE ET SYSTEME D'OFFICE DANS UN AERONEF
GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

24
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
25
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COUPLING AND DECOUPLING APPARATUS AND METHOD

Moran, Thomas, F

Toàn văn sẵn có

26
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conferencing systems with enhanced capabilities

Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

27
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vandal resistant pull box

Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

28
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMIC AGENT GREETING BASED ON PRIOR CALL ANALYSIS

Moran Thomas ; Carty Gerard

Toàn văn sẵn có

29
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

상담원 응대에 대한 실시간 음성 피드
REAL-TIME SPEECH FEED TO AGENT GREETING

Carty Gerard ; Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

30
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-locating engagement pin locking and unlocking apparatus

Johnson NOEL ; Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

31
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REAL-TIME SPEECH FEED TO AGENT GREETING

Carty, Gerard ; Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

32
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-locating engagement pin locking and unlocking apparatus

Johnson, NOEL ; Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

33
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring agent oversight of artificial intelligence content in a contact center

Moran, Thomas ; Carty, Gerard

Toàn văn sẵn có

34
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for optimal scheduling of resources in a contact center

Moran Thomas ; Carty Gerard

Toàn văn sẵn có

35
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

エージェントグリーティングへのリアルタイム音声供給
REAL-TIME SPEECH FEED TO AGENT GREETING

Gerard Carty ; Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

36
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports equipment capable of adjusting operation mode

Johnson NOEL ; Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

37
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exercise apparatus capable of adjusting operation mode

Johnson, NOEL ; Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

38
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Echtzeit-Spracheingabe zur Agentenbegrüssung

Carty, Gerard ; Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

39
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR OPTIMAL SCHEDULING OF RESOURCES IN A CONTACT CENTER

Moran, Thomas ; Carty, Gerard

Toàn văn sẵn có

40
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for optimal scheduling of resources in a contact center

Moran, Thomas ; Carty, Gerard

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 504  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (21)
 2. 1975đến1986  (43)
 3. 1987đến1997  (57)
 4. 1998đến2009  (221)
 5. Sau 2009  (162)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (436)
 2. French  (157)
 3. German  (153)
 4. Chinese  (20)
 5. Spanish  (3)
 6. Japanese  (3)
 7. Korean  (2)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Moran; Thomas P
 2. Moran Thomas P
 3. Moran, Thomas
 4. Chiu, Patrick
 5. Moran Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...