skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 729  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Music Reference Services Quarterly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

iReal b App for Android

Atkins, Jana

Music Reference Services Quarterly, 01 January 2013, Vol.16(1), pp.47-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2013.755025

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voyant Tools

Sampsel, Laurie J

Music Reference Services Quarterly, 03 July 2018, Vol.21(3), pp.153-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2018.1496754

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leonard Bernstein Collection: http://memory.loc.gov/ammem/collections/bernstein

Fleming, Beth

Music Reference Services Quarterly, 01 October 2013, Vol.16(4), pp.240-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2013.838739

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Musical Instrument Collection, Department of Ethnomusicology, Herb Alpert School of Music, University of California, Los Angeles

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 02 January 2017, Vol.20(1), pp.42-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2017.1271760

Toàn văn không sẵn có

25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medici.tv

Sasser, Patricia Puckett

Music Reference Services Quarterly, 03 April 2014, Vol.17(2), pp.102-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2014.899835

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GloPAD (Global Performing Arts Database)

Colvin, Jenny

Music Reference Services Quarterly, 01 October 2012, Vol.15(4), pp.275-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2012.728086

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EOV Editorial Board

Music Reference Services Quarterly, 02 October 2015, Vol.18(3-4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2015.1096170

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Marian Anderson Collection at the University of Pennsylvania

Moody, Laura L

Music Reference Services Quarterly, 01 July 2011, Vol.14(3), pp.157-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2011.596107

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Off the Beaten Path: A Retrospective

Moody, Laura L

Music Reference Services Quarterly, 01 January 2012, Vol.15(1), pp.41-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2012.647603

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
30
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index to Printed Music (IPM): http://www.ebscohost.com/academic/index-to-printed-music-ipm

Pagels, Pamela E

Music Reference Services Quarterly, 01 October 2013, Vol.16(4), pp.243-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2013.841416

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library of Congress Genre/Form Terms and Library of Congress Medium of Performance Thesaurus for Music

Blough, Kathy ; Jurgemeyer, Karla

Music Reference Services Quarterly, 03 April 2015, Vol.18(2), pp.122-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2015.1029826

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hands-Free Score Reading With forScore and AirTurn

Kilroy, Patricia R

Music Reference Services Quarterly, 03 April 2017, Vol.20(2), pp.118-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2017.1302732

Toàn văn không sẵn có

33
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musica International - Virtual Choral Library

Thompson, Laura

Music Reference Services Quarterly, 01 October 2016, Vol.19(3-4), pp.234-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2016.1229997

Toàn văn không sẵn có

34
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association for Cultural Equity

Abromeit, Kathleen A

Music Reference Services Quarterly, 01 July 2012, Vol.15(3), pp.211-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2012.700204

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
35
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hymnary.org

Towers, Sha

Music Reference Services Quarterly, 01 July 2012, Vol.15(3), pp.206-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2012.700192

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
36
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summon

Newcomer, Nara L

Music Reference Services Quarterly, 01 January 2011, Vol.14(1-2), pp.59-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2011.571502

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
37
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Collaborative Musical Text

Freedman, Richard ; Viglianti, Raffaele ; Crandell, Adam

Music Reference Services Quarterly, 02 October 2017, Vol.20(3-4), pp.151-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2017.1404306

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
38
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conversation with Rachel Daliot, Orchestra Librarian, Oslo Philharmonic Orchestra

Lo, Patrick

Music Reference Services Quarterly, 02 October 2017, Vol.20(3-4), pp.209-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2017.1394213

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
39
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thousand Oaks Library, Grant R. Brimhall Library, Special Collections, American Radio Archives, Thousand Oaks, California

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 03 April 2017, Vol.20(2), pp.111-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2017.1308297

Toàn văn không sẵn có

40
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music at Library Special Collections, University of California, Los Angeles (UCLA)

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 03 April 2014, Vol.17(2), pp.92-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2014.905738

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 729  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (119)
 2. 1997đến2003  (117)
 3. 2004đến2008  (77)
 4. 2009đến2014  (244)
 5. Sau 2014  (172)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (483)
 2. Bình xét khoa học  (246)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Studwell, William E
 2. Studwell, William
 3. Studwell, W
 4. Studwell, W.E.
 5. Jones, Dorothy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...