skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

2 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options

2 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

  1. Jiang, Chengyu  (1)
  2. Ion, William J.  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eynard, Benoit
  2. Yan, Xiu-Tian
  3. Jiang, Chengyu
  4. Ion, William J.

theo chủ đề:

  1. Engineering

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...