skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 908.944  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
The business of lobbying in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The business of lobbying in China

Kennedy Scott

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2005. - (322 KEN 2005) - ISBN0674015479 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

22
Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it)
Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it)

ISBN0-521-83817-7;ISBN0-521-54711-3;ISBN1-107-16207-6;ISBN0-511-24981-0;ISBN0-511-25032-0;ISBN0-511-31844-8;ISBN0-511-84039-X;ISBN1-280-70226-5;ISBN0-511-24873-3;ISBN0-511-24928-4

Truy cập trực tuyến

23
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 12/1981, Vol.7(4), p.47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0363-8111(81)80026-4

Toàn văn sẵn có

24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Kenyon, E. Watson

The American Political Science Review, 1 August 1907, Vol.1(4), pp.619-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/1945002

Toàn văn sẵn có

25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Lewis, Ron

The State Journal, Feb 16, 1998, Vol.14(4), p.1

ISSN: 15218767

Toàn văn không sẵn có

26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Parker, Alan A.

Trial, Oct, 1988, Vol.24(10), p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-2538

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Kenyon, E. Watson

American Political Science Review, 08/1907, Vol.1(4), pp.619-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1945002

Toàn văn sẵn có

28
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 12/1975, Vol.1(4), pp.108-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0363-8111(76)80105-1

Toàn văn sẵn có

29
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 6/1977, Vol.3(2), pp.83-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0363-8111(77)80137-9

Toàn văn sẵn có

30
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 12/1978, Vol.4(4), pp.27-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0363-8111(78)80064-2

Toàn văn sẵn có

31
Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Public Relations Review, 12/1979, Vol.5(4), pp.44-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0363-8111(79)80062-4

Toàn văn sẵn có

32
Lobbying
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Berry, J.M.

International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences, pp.9001-9004

ISBN: 978-0-08-043076-8 ; DOI: 10.1016/B0-08-043076-7/01169-4

Toàn văn không sẵn có

33
LOBBYING
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Business and Government in Canada, Chapter Two, p.47

E-ISBN: 9780776617480 ; E-ISBN: 0776617486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
34
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Business Europe, Apr 4, 1994, Vol.34(13), p.6

ISSN: 13518755

Toàn văn không sẵn có

35
Lobbying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Siegele, Josef

ISBN: 9783708901497 ; ISBN: 3708901495

Toàn văn không sẵn có

36
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Business Europe, Jul 5, 1993, Vol.33(26), p.5

ISSN: 13518755

Toàn văn không sẵn có

37
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying: New trends in the UK

Miller, Charles

Contemporary Record, 01 March 1988, Vol.2(1), p.13-15

ISSN: 0950-9224 ; DOI: 10.1080/13619468808580945

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
38
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Sachs, Sybille

Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre, pp. 739-745

ISSN: ; ISBN: 3-7910-8050-4

Toàn văn không sẵn có

39
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

The Youth's Companion (1827-1929), Jul 10, 1890, Vol.63(28), p.380

Toàn văn không sẵn có

40
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Wike, Roffe

Current History (pre-1986), Aug 1956, Vol.31(000180), p.100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113530 ; E-ISSN: 1944785X

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 908.944  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (2.905)
 2. 1959đến1973  (2.293)
 3. 1974đến1988  (27.918)
 4. 1989đến2004  (285.095)
 5. Sau 2004  (589.332)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (788.542)
 2. French  (3.669)
 3. German  (1.771)
 4. Spanish  (1.039)
 5. Undetermined  (989)
 6. Portuguese  (505)
 7. Chinese  (222)
 8. Russian  (83)
 9. Italian  (82)
 10. Czech  (70)
 11. Japanese  (65)
 12. Korean  (53)
 13. Polish  (41)
 14. Norwegian  (39)
 15. Lithuanian  (37)
 16. Dutch  (29)
 17. Turkish  (25)
 18. Bokmål, Norwegian  (17)
 19. Romanian  (13)
 20. Hungarian  (13)
 21. Danish  (12)
 22. Arabic  (10)
 23. Bosnian  (7)
 24. Slavic (Other)  (7)
 25. Hebrew  (6)
 26. Slovak  (5)
 27. Finnish  (4)
 28. Greek  (4)
 29. Malay  (3)
 30. Persian  (3)
 31. Croatian  (2)
 32. Hindi  (2)
 33. Welsh  (1)
 34. Serbo-Croatian  (1)
 35. Ukrainian  (1)
 36. Bengali  (1)
 37. Germanic (Other)  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (4.705)
 2. J - Political science.  (1.961)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Rival, Madina
 3. Gawande, Kishore
 4. Mishra, Prachi
 5. Lahiri, Sajal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...