skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 34 của 34  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Nhan đề tạp chí: J. Mater. Sci. xóa Chủ đề: AL, Aluminum Base Alloys xóa Chủ đề: Microstructure xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure, tensile properties and fracture behaviour of an Al-Cu-Li-Mg-Zr alloy 8090

Srivatsan, T. ; Place, T.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(5), pp.1543-1551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01105669

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural transitions in an RS Al-4La alloy

Ruder, A. ; Eliezer, D.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(4), pp.1474-1478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00553183

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDM machinability of SiCw/Alcomposites

Ramulu, M. ; Taya, M.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(3), pp.1103-1108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01148805

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of modified and non-modified stir-cast Al-Si hypoeutectic alloys

Fat-Halla, Nabil ; Secordel, Pascal ; Suery, Michel

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(7), pp.2419-2423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01111898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of high temperature exposure on the properties of alumina short fibre reinforced AA6061 alloy.(Author abstract)

Suganuma, K. ; Okamoto, T. ; Hayami, T. ; Oku, Y. ; Suzuki, N.

Journal of Materials Science, April, 1988, Vol.23(4), p.1317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray diffraction study of amorphous Al 77.5 Mn 22.5 and Al 56 Si 30 Mn 14 alloys

Matsubara, E. ; Harada, K. ; Waseda, Y. ; Chen, H. ; Inoue, A. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(2), pp.753-756 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01174716

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ageing characteristics of Al-2.5% Li rapidly solidified alloy

Samuel, F. ; Champier, G.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(11), pp.3851-3863 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01133332

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of rapidly solidified aluminium-silicon alloy

Das, S. ; Yegneswaran, A. ; Rohatgi, P.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(9), pp.3173-3177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01161179

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solidification microstructures in rapidly solidified, gas atomized aluminium-lithium alloy powders

Bradsky, G. ; Ricks, R.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(4), pp.1469-1476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01233149

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
30
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coarsening during stircasting

Molenaar, J. ; Kool, W. ; Smeulders, R.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(3), pp.1057-1060 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01103551

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and superconducting properties of melt-quenched insoluble Al-Pb and Al-Pb-Bi alloys

Inoue, A. ; Yano, N. ; Matsuzaki, K. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(1), pp.123-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01160560

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A STEM study of grain-boundary segregation in Al-6.5 wt% Mg alloy.(Author abstract)

Paine, D. C. ; Weatherly, G. C. ; Aust, K. T.

Journal of Materials Science, Dec, 1986, Vol.21(12), p.4257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
33
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evaluation of rapidly solidified Al-Li-Be alloys

Wadsworth, J. ; Pelton, A. ; Crooks, D. ; Lewis, R. ; Vidoz, A.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(11), pp.3850-3858 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00553438

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
34
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural characterization of two lithium-containing aluminium alloys

Srivatsan, T. ; Coyne, E. ; Starke, E.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(5), pp.1553-1560 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01114708

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 34 của 34  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (3)
 2. 1987đến1987  (5)
 3. 1988đến1988  (3)
 4. 1989đến1990  (10)
 5. Sau 1990  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kool, W. H.
 2. Masumoto, T.
 3. Molenaar, J. M. M.
 4. Satyanarayana, K.G.
 5. Inoue, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...