skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 28 của 28  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Năm xuất bản: 2010đến2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative study of heavy metal and pathogenic bacterial contamination in sludge and manure in biogas and non-biogas swine farms

Tulayakul, Phitsanu ; Boonsoongnern, Alongkot ; Kasemsuwan, Suwicha ; Wiriyarampa, Srisamai ; Pankumnoed, Juree ; Tippayaluck, Suwanna ; Hananantachai, Hathairad ; Mingkhwan, Ratchaneekorn ; Netvichian, Ramnaree ; Khaodhiar, Sutha

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(6), pp.991-997 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60484-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractionation of Zn, Cd and Pb in a Tropical Soil After Nine-Year Sewage Sludge Applications

Nogueira, T.A.R ; Melo, W.J ; Fonseca, I.M ; Marcussi, S.A ; Melo, G.M.P ; Marques, M.O

Pedosphere, 2010, Vol.20(5), pp.545-556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(10)60044-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosorption of mercury by Macrocystis pyrifera and Undaria pinnatifida: Influence of zinc, cadmium and nickel

Plaza, Josefina ; Viera, Marisa ; Donati, Edgardo ; Guibal, Eric

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(11), pp.1778-1786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60650-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation of copper polluted red soils with clay materials

Zhang, Gangya ; Lin, Yunqing ; Wang, Mingkuang

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(3), pp.461-467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60431-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversity of free-living nitrogen-fixing microorganisms in wastelands of copper mine tailings during the process of natural ecological restoration

Zhan, Jing ; Sun, Qingye

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(3), pp.476-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60433-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The characteristic target-pattern regional ore zonality of the Nanling region, China (I)

Yu, Chongwen

Geoscience Frontiers, 2011, Vol.2(2), pp.147-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-9871 ; DOI: 10.1016/j.gsf.2011.03.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium and Zinc Accumulation in Maize Grain as Affected by Cultivars and Chemical Fixation Amendments

Guo, Xiao-Fang ; Wei, Ze-Bin ; Wu, Qi-Tang ; Qiu, Jin-Rong ; Zhou, Jian-Li

Pedosphere, 2011, Vol.21(5), pp.650-656 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(11)60167-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal (Pb, Zn) uptake and chemical changes in rhizosphere soils of four wetland plants with different radial oxygen loss

Yang, Junxing ; Ma, Zuoluo ; Ye, Zhihong ; Guo, Xueyan ; Qiu, Rongliang

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(5), pp.696-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60165-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 28 của 28  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Mingkui
  2. Wu, Yanhong
  3. Zhao, Jian
  4. Li, Qinghai
  5. Zhao, Meiqing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...