skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 63  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Brubaker, Rogers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuing the Conversation: R ogers B rubaker Replies to Responses to His 2012 G ellner L ecture

Brubaker, Rogers

Studies in Ethnicity and Nationalism, October 2013, Vol.13(2), pp.256-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12039

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town

Brubaker, Rogers ; Feischmidt, Margit ; Fox, Jon ; Grancea, Liana

E-ISBN: 9780691187792 ; E-ISBN: 0691187797

Toàn văn sẵn có

23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language, religion and the politics of difference

Brubaker, Rogers

Nations and Nationalism, Jan, 2013, Vol.19(1), p.1(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078

Toàn văn không sẵn có

24
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship and nationhood in France and Germany

Brubaker, Rogers

ISBN: 0-674131-78-9 ; ISBN: 6-74131770 ; ISBN: 978-0674131-78-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity as cognition

Brubaker, Rogers ; Loveman, Mara ; Stamatov, Peter

Theory and Society, 2004, Vol.33(1), pp.31-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-2421 ; E-ISSN: 1573-7853 ; DOI: 10.1023/B:RYSO.0000021405.18890.63

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Ethnicity without groups
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity without groups

Brubaker, Rogers

Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights, pp.50-77

ISBN: 9780521603171 ; ISBN: 9780521842297 ; ISBN: 052160317X ; ISBN: 0521842298 ; E-ISBN: 9780511489235 ; E-ISBN: 0511489234 ; DOI: 10.1017/CBO9780511489235.004

Toàn văn sẵn có

27
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe

Hobsbawm, E

The American Journal of Sociology, Vol.105(3), pp.844-845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe.

Orr, Martin

Social Forces, 1998, Vol. 76(3), pp.1138-1140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/76.3.1138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe

Legvold, Robert

Foreign Affairs, Vol.76(2), pp.190-191

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20047997

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
30
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe (Book Review)

Safran, William

The American Political Science Review, 1 June 1999, Vol.93(2), pp.476-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/2585452

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. (Book Review)

Khazanov, Anatoly M.

Slavic Review, 1 July 1998, Vol.57(2), pp.427-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779 ; DOI: 10.2307/2501859

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language, religion and the politics of difference

Brubaker, Rogers

Nations and Nationalism, January 2013, Vol.19(1), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2012.00562.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
33
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe (Book Review)

Bracewell, W.

Europe-Asia Studies, 1 November 1997, Vol.49(7), pp.1347-1348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09668136 ; E-ISSN: 14653427

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
34
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship and Nationhood in France and Germany

Barbalet, J. M.

American Political Science Review, June, 1993, Vol.87(2), p.509(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
35
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity without Groups. Reviewed by Siniša Malešević

Brubaker, Rogers

Nations and Nationalism, October 2006, Vol.12(4), pp.699-700 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2006.00266.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
36
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town

Zubrzycki, Geneviève

Contemporary Sociology, Vol.36(6), pp.563-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
37
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town

Gallagher, Tom

The American Historical Review, Vol.113(5), p.1621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
38
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity Without Groups.(Book review)

Kuzio, Taras

Canadian Review of Studies In Nationalism, Annual, 2005, Vol.32(1-2), p.162(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0317-7904

Toàn văn không sẵn có

39
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Smaje, Chris ; Crespo, Elizabeth ; Monroy, Douglas ; Cipress, Joel M. ; Crawford, Martin ; Halpern, Rick ; Wishart, David J. ; Cornell, Stephen ; Rose, Tania ; Hutchinson, John ; Fenton, Steve ; Goodman, Roger ; Brubaker, Rogers ; Samad, Yunas ; Allardt, Erik ; Deletant, Dennis ; Ghani, Atif M. ; Bowie, Fiona ; Gallagher, Tom ; Wood, Davida ; Levin, Michael ; Panayi, Panikos ; Ernst, Waltraud ; Beynon, John ; Jenkins, Richard ; Fielding, Nigel ; Tomlinson, Sally ; Holmes, Colin ; Vincent, Joan ; Sharma, Ursula ; Campbell, John R. ; Morgan, Iwan ; Molloy, Ivan ; Diaz‐Veizades, Jeanette ; Sullivan, Teresa

Ethnic and Racial Studies, 01 April 1997, Vol.20(2), p.399-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.1997.9993967

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
40
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical Right: Voters and Parties in the Electoral Market. Reviewed by Amir Abedi

Norris, Pippa

Nations and Nationalism, October 2006, Vol.12(4), pp.706-708 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2006.00266_4.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 63  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (9)
 2. 1997đến2003  (16)
 3. 2004đến2008  (12)
 4. 2009đến2014  (17)
 5. Sau 2014  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (38)
 2. Bình xét khoa học  (16)
 3. Sách  (6)
 4. Book Chapters  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brubaker, Rogers
 2. Brubaker, R
 3. Rogers Brubaker
 4. Feischmidt, Margit
 5. Fox, Jon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...