skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 28 của 28  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Jia, Dingxian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct solvothermal growth, crystal structures, and optical properties of one-dimensional lanthanide selenidoarsenate( v ) polymers [Ln(dien) 2 (µ 3 -AsSe 4 )] (Ln = Nd, Sm): the first example of an AsSe 4 3− anion acting as a ligand to a lanthanide complex

Jia, Dingxian ; Zhu, Aimei ; Deng, Jie ; Zhang, Yong ; Dai, Jie

Dalton Transactions, Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 2007, Issue.20, pp.2083-2086 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9230 ; E-ISSN: 1477-9238 ; DOI: 10.1039/b701995e

Toàn văn không sẵn có

22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterometallic sulfide cluster [Ag6Sn6S20]10 −: Solvothermal syntheses and characterizations of silver thiostannates with lanthanide complex counter cations

Han, Jingyu ; Liu, Yun ; Lu, Jialin ; Tang, Chunying ; Wang, Fang ; Shen, Yali ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganic Chemistry Communications, July 2015, Vol.57, pp.18-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-7003 ; DOI: 10.1016/j.inoche.2015.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complexation of Sn2Se6 with lanthanide(III) centers influenced by ethylene polyamines: Solvothermal syntheses, crystal structures, and optical properties of lanthanide selenidostannates

Tang, Chunying ; Wang, Fang ; Chen, Ruihong ; Jiang, Wenqing ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry, August 2013, Vol.204, pp.70-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2013.05.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Selenidogermanates with Transition-Metal Complexes as Counterions: Solvothermal Synthesis, Crystal Structures, and Properties of [Mn( en ) 3 ] 2 Ge 2 Se 6 and [Fe( dien ) 2 ] 2 Ge 2 Se 6

Jia, Dingxian ; Zhu, Aimei ; Zhang, Yong ; Deng, Jie

Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2007, Vol.138(3), pp.191-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-9247 ; E-ISSN: 1434-4475 ; DOI: 10.1007/s00706-007-0596-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New μ-SnTe4 and μ-Sn2Te6 ligands to transition metal: Solvothermal syntheses and characterizations of zinc tellurostannates containing polyamine ligands

Lu, Jialin ; Wang, Fang ; Shen, Yali ; Tang, Chunying ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry, August 2014, Vol.216, pp.65-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2014.05.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymeric templates and solvent effects: syntheses and properties of polymeric iodoargentates containing solvated [Mn(4,4-bpy)] 2+ cations

Shen, Yali ; Lu, Jialin ; Tang, Chunying ; Fang, Wang ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

RSC Advances, 2014, Vol.4(74), pp.39596-39605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c4ra08121h

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solvothermal syntheses and optical properties of hexathiostannates containing samarium(III) complexes with different ethylene polyamines

Jin, Qinyan ; Chen, Jiangfang ; Pan, Yingli ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Coordination Chemistry, 10 May 2010, Vol.63(9), p.1492-1503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8972 ; E-ISSN: 1029-0389 ; DOI: 10.1080/00958972.2010.482666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper(I) halide complexes with a sterically hindered thiourea: synthesis and crystal structures of Cu(dchtu) 2 Cl and Cu(dchtu) 2 Br (dchtu = N , N ′-dicyclohexylthiourea)

Jia, Dingxian ; Zhu, Ai-Mei ; Ji, Mingxia ; Zhang, Yong

Journal of Coordination Chemistry, 20 July 2008, Vol.61(14), p.2307-2314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-8972 ; E-ISSN: 1029-0389 ; DOI: 10.1080/00958970801905247

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 28 của 28  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (4)
 2. 2008đến2009  (3)
 3. 2010đến2011  (6)
 4. 2012đến2014  (10)
 5. Sau 2014  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Yong
 2. Jia, Dingxian
 3. Zhang, Y.
 4. Jia, Dx
 5. Jia, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...