skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exit, Voice, and Public Reason

Vallier, Kevin

The American Political Science Review, Nov 2018, Vol.112(4), pp.1120-1124 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055418000539

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exit, Voice, and Public Reason

Vallier, Kevin

American Political Science Review, 2018, Vol.112(4), pp.1120-1124 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S0003055418000539

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exit, Voice, and Public Reason.(Viewpoint essay)

Vallier, Kevin

American Political Science Review, 2018, Vol.112(4), p.1120(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-0554

Toàn văn không sẵn có

4
Exit, Voice, and Public Reason
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exit, Voice, and Public Reason

Vallier, Kevin

American Political Science Review, 11/2018, Vol.112(4), pp.1120-1124 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055418000539

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...