skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An in vitro evaluation of microtensile bond strengths of two adhesive bonding agents to residual dentine after caries removal using three excavation techniques

Banerjee, A. ; Kellow, S. ; Mannocci, F. ; Cook, R.J. ; Watson, T.F.

Journal of Dentistry, 2010, Vol.38(6), pp.480-489 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2010.03.002

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An in vitro evaluation of microtensile bond strengths of two adhesive bonding agents to residual dentine after caries removal using three excavation techniques

Banerjee, A. ; Kellow, S. ; Mannocci, F. ; Cook, R. J. ; Watson, T. F.

Journal of Dentistry, June, 2010, Vol.38(6), p.480(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0300-5712

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An in vitro evaluation of microtensile bond strengths of two adhesive bonding agents to residual dentine after caries removal using three excavation techniques

Banerjee, A. ; Kellow, S. ; Mannocci, F. ; Cook, R. J. ; Watson, T. F.

Journal of Dentistry, June, 2010, Vol.38(6), p.480(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0300-5712

Toàn văn sẵn có

4
An in vitro evaluation of microtensile bond strengths of two adhesive bonding agents to residual dentine after caries removal using three excavation techniques
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An in vitro evaluation of microtensile bond strengths of two adhesive bonding agents to residual dentine after caries removal using three excavation techniques

Banerjee, A. ; Kellow, S. ; Mannocci, F. ; Cook, R.J. ; Watson, T.F.

Journal of Dentistry, 6/2010, Vol.38(6), pp.480-489 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03005712 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jdent.2010.03.002

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An in vitro evaluation of microtensile bond strengths of two adhesive bonding agents to residual dentine after caries removal using three excavation techniques

Banerjee, A ; Kellow, S ; Mannocci, F ; Cook, R J ; Watson, T F

Journal of dentistry, June 2010, Vol.38(6), pp.480-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-176X ; PMID: 20223273 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2010.03.002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...