skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurotransmission of the antidepressant-like effects of the growth hormone-releasing hormone antagonist MZ-4-71.(Report)

Tanaka, M. ; Schally, A. V. ; Telegdy, G.

Behavioural Brain Research, March 17, 2012, Vol.228(2), p.388(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0166-4328

Toàn văn sẵn có

2
Neurotransmission of the antidepressant-like effects of the growth hormone-releasing hormone antagonist MZ-4-71
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurotransmission of the antidepressant-like effects of the growth hormone-releasing hormone antagonist MZ-4-71

Tanaka, M. ; Schally, A.V. ; Telegdy, G.

Behavioural Brain Research, 3/2012, Vol.228(2), pp.388-391 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01664328 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2011.12.022

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurotransmission of the antidepressant-like effects of the growth hormone-releasing hormone antagonist MZ-4-71

Tanaka, M ; Schally, A.V ; Telegdy, G

Behavioural Brain Research, 17 March 2012, Vol.228(2), pp.388-391 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0166-4328 ; E-ISSN: 0166-4328 ; DOI: 10.1016/j.bbr.2011.12.022

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurotransmission of the antidepressant-like effects of the growth hormone-releasing hormone antagonist MZ-4-71

Tanaka, M ; Schally, A V ; Telegdy, G

Behavioural brain research, 17 March 2012, Vol.228(2), pp.388-91 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1872-7549 ; PMID: 22197299 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bbr.2011.12.022

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...