skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution during hot shear deformation of an extruded fine-grained Mg-Gd-Y-Zr alloy.(Metals)

Alizadeh, R. ; Mahmudi, R. ; Ngan, A. H. W. ; Langdon, T. G.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(13), p.7843(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1031-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution during hot shear deformation of an extruded fine-grained Mg–Gd–Y–Zr alloy

Alizadeh, R. ; Mahmudi, R. ; Ngan, A. ; Langdon, T.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(13), pp.7843-7857 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1031-8

Toàn văn sẵn có

3
Microstructural evolution during hot shear deformation of an extruded fine-grained Mg–Gd–Y–Zr alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution during hot shear deformation of an extruded fine-grained Mg–Gd–Y–Zr alloy

Alizadeh, R. ; Mahmudi, R. ; Ngan, A. H. W. ; Langdon, T. G.

Journal of Materials Science, 7/2017, Vol.52(13), pp.7843-7857 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-017-1031-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...