skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Training clinicians treating HIV to diagnose cytomegalovirus retinitis

Heiden, David ; Tun, Nini ; Maningding, Ernest ; Heiden, Matthew ; Rose-Nussbaumer, Jennifer ; Chan, Khin ; Khizniak, Tamara ; Yakubenko, Alexandra ; Lewallen, Susan ; Keenan, Jeremy ; Saranchuk, Peter

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Dec 2014, Vol.92(12), pp.903-908 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.142372

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Training clinicians treating HIV to diagnose cytomegalovirus retinitis/ Former les cliniciens du VIH a examiner les yeux pour diagnostiquer la retinite a cytomegalovirus/Formacion de medicos del VIH en el examen oftalmologico para diagnosticar la retinitis por citomegalovirus.(Lessons from the field)(Report)

Heiden, David ; Tun, Nini ; Maningding, Ernest ; Heiden, Matthew ; Rose - Nussbaumer, Jennifer ; Chan, Khin Nyein ; Khizniak, Tamara ; Yakubenko, Alexandra ; Lewallen, Susan ; Keenan, Jeremy D. ; Saranchuk, Peter

Bulletin of the World Health Organization, Dec, 2014, Vol.92(12), p.903(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Training clinicians treating HIV to diagnose cytomegalovirus retinitis/ Former les cliniciens du VIH a examiner les yeux pour diagnostiquer la retinite a cytomegalovirus/Formacion de medicos del VIH en el examen oftalmologico para diagnosticar la retinitis por citomegalovirus.(Lessons from the field)(Report)

Heiden, David ; Tun, Nini ; Maningding, Ernest ; Heiden, Matthew ; Rose-Nussbaumer, Jennifer ; Chan, Khin Nyein ; Khizniak, Tamara ; Yakubenko, Alexandra ; Lewallen, Susan ; Keenan, Jeremy D. ; Saranchuk, Peter

Bulletin of the World Health Organization, 2014, Vol.92(12), p.903(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Training clinicians treating HIV to diagnose cytomegalovirus retinitis

Heiden, David ; Tun, Nini ; Maningding, Ernest ; Heiden, Matthew ; Rose-Nussbaumer, Jennifer ; Chan, Khin Nyein ; Khizniak, Tamara ; Yakubenko, Alexandra ; Lewallen, Susan ; Keenan, Jeremy D ; Saranchuk, Peter

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2014, Vol.92(12), pp.903-908 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.142372

Toàn văn sẵn có

5
Training clinicians treating HIV to diagnose cytomegalovirus retinitis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Training clinicians treating HIV to diagnose cytomegalovirus retinitis

Heiden, David ; Tun, Nini ; Maningding, Ernest ; Heiden, Matthew ; Rose-Nussbaumer, Jennifer ; Chan, Khin Nyein ; Khizniak, Tamara ; Yakubenko, Alexandra ; Lewallen, Susan ; Keenan, Jeremy D ; Saranchuk, Peter

Bulletin of the World Health Organization, 12/01/2014, Vol.92(12), pp.903-908 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0042-9686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.14.142372

Toàn văn sẵn có

6
We urge WHO to act on cytomegalovirus retinitis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

We urge WHO to act on cytomegalovirus retinitis

Heiden, David ; Saranchuk, Peter ; Tun, Nini ; Audoin, Bertrand ; Cohn, Jen ; Durier, Nicolas ; Holland, Gary ; Drew, W Lawrence ; Hoen, Ellen ‘t

The Lancet Global Health, 02/2014, Vol.2(2), pp.e76-e77 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 2214109X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(13)70174-8

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

We urge WHO to act on cytomegalovirus retinitis

Heiden, David ; Saranchuk, Peter ; Tun, Nini ; Audoin, Bertrand ; Cohn, Jen ; Durier, Nicolas ; Holland, Gary ; Drew, W Lawrence ; 'T Hoen, Ellen

The Lancet. Global health, February 2014, Vol.2(2), pp.e76-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2214-109X ; PMID: 25104662 Version:1 ; DOI: 10.1016/S2214-109X(13)70174-8

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Training clinicians treating HIV to diagnose cytomegalovirus retinitis

Heiden, David ; Tun, Nini ; Maningding, Ernest ; Heiden, Matthew ; Rose-Nussbaumer, Jennifer ; Chan, Khin Nyein ; Khizniak, Tamara ; Yakubenko, Alexandra ; Lewallen, Susan ; Keenan, Jeremy D ; Saranchuk, Peter

Bulletin of the World Health Organization, 01 December 2014, Vol.92(12), pp.903-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1564-0604 ; PMID: 25552774 Version:1 ; DOI: 10.2471/BLT.14.142372

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

We urge WHO to act on cytomegalovirus retinitis

Heiden, David ; Saranchuk, Peter ; Tun, Nini ; Audoin, Bertrand ; Cohn, Jen ; Durier, Nicolas ; Holland, Gary ; Drew, W Lawrence ; Hoen, Ellen ‘t

The Lancet Global Health, February 2014, Vol.2(2), pp.e76-e77 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 2214-109X ; E-ISSN: 2214-109X ; DOI: 10.1016/S2214-109X(13)70174-8

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

We urge WHO to act on cytomegalovirus retinitis

David Heiden ; Peter Saranchuk ; Nini Tun ; Bertrand Audoin ; Jen Cohn ; Nicolas Durier ; Gary Holland ; W Lawrence Drew ; Ellen ‘t Hoen

The Lancet Global Health, 01 February 2014, Vol.2(2), pp.e76-e77 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2214-109X ; E-ISSN: 2214-109X ; DOI: 10.1016/S2214-109X(13)70174-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...