skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell proliferation and nasal carcinogenesis.

Monticello, T M ; Gross, E A ; Morgan, K T

Environmental Health Perspectives, 1993, Vol.101(Suppl 5), p.121-124 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0091-6765 ; PMCID: 1519436 ; PMID: 8013398

Toàn văn sẵn có

2
Cell proliferation and nasal carcinogenesis.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell proliferation and nasal carcinogenesis.

Monticello, T M ; Gross, E A ; Morgan, K T

Environmental Health Perspectives, 12/1993, Vol.101(suppl 5), pp.121-124 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0091-6765 ; E-ISSN: 1552-9924 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.93101s5121

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell proliferation and nasal carcinogenesis

Monticello, T M ; Gross, E A ; Morgan, K T

Environmental health perspectives, December 1993, Vol.101 Suppl 5, pp.121-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 8013398 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell proliferation and forestomach carcinogenesis.

Ito, N ; Hirose, M ; Takahashi, S

Environmental Health Perspectives, 1993, Vol.101(Suppl 5), p.107-110 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0091-6765 ; PMCID: 1519456 ; PMID: 8013396

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell proliferation and renal carcinogenesis.

Short, B G

Environmental Health Perspectives, 1993, Vol.101(Suppl 5), p.115-120 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0091-6765 ; PMCID: 1519426 ; PMID: 7516872

Toàn văn sẵn có

6
Cell proliferation and renal carcinogenesis.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell proliferation and renal carcinogenesis.

Short, B G

Environmental Health Perspectives, 12/1993, Vol.101(suppl 5), pp.115-120 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0091-6765 ; E-ISSN: 1552-9924 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.93101s5115

Toàn văn sẵn có

7
Cell proliferation and forestomach carcinogenesis.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell proliferation and forestomach carcinogenesis.

Ito, N ; Hirose, M ; Takahashi, S

Environmental Health Perspectives, 12/1993, Vol.101(suppl 5), pp.107-110 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0091-6765 ; E-ISSN: 1552-9924 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.93101s5107

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell proliferation and forestomach carcinogenesis

Ito, N ; Hirose, M ; Takahashi, S

Environmental health perspectives, December 1993, Vol.101 Suppl 5, pp.107-10 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 8013396 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell proliferation and renal carcinogenesis

Short, B G

Environmental health perspectives, December 1993, Vol.101 Suppl 5, pp.115-20 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 7516872 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...