skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authoritarianism and National Identity: Examining the Longitudinal Effects of SDO and RWA on Nationalism and Patriotism

Osborne, Danny ; Milojev, Petar ; Sibley, Chris G

Personality and Social Psychology Bulletin, August 2017, Vol.43(8), pp.1086-1099 [Tạp chí có phản biện]

SAGE HSS (Sage Publications)

ISSN: 0146-1672 ; E-ISSN: 1552-7433 ; DOI: 10.1177/0146167217704196

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authoritarianism and national identity: examining the longitudinal effects of SDO and RWA on nationalism and patriotism.(Social Dominance Orientation)(Right-Wing Authoritarianism)

Osborne, Danny ; Milojev, Petar ; Sibley, Chris G.

Personality & Social Psychology Bulletin, 2017, Vol.43(8), p.1086(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0146-1672

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authoritarianism and National Identity: Examining the Longitudinal Effects of SDO and RWA on Nationalism and Patriotism

Osborne, Danny ; Milojev, Petar ; Sibley, Chris G

Personality & social psychology bulletin, August 2017, Vol.43(8), pp.1086-1099 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1552-7433 ; PMID: 28903711 Version:1 ; DOI: 10.1177/0146167217704196

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...